Pages

Thursday, April 5, 2012

Iziduko zamaMpondomise

UMBUZO:

Hi.

I recently found out that I'm a Xhosa and belong to the Mpondomise clan. My surname is Matimba (Mathimba)

I've been searching the net trying to find atleast some history of how we came into being kanye nesiduko sakithi Please help...

Kind Regards

IMPENDULO:

Bhota Mlesi,

Andizukwazi ukuphendula nkcakasana, ngoba isizwe samaMpondomise sibanzi kakhulu.
Nazi iziduko zawo:

OoNgxabane
OoNgcitshana
OoJola
OoNxotha
AmaQadi
OoGcanga
OoDosini
AmaNgwevu
AmaMpinga
OoQhinebe
AmaMpehle
OoMhaga
OoMabhengu
OoMnjuza
OoBhukwana
OoZongozi
OoNdobe
OoFola
OoNxasana
OoNqana
OoDedeza
OoKrancolo

Uyanaba ke kwisiduko eso uhlobene naso.

309 comments:

 1. ukhokho wam yayi ngu mphayinti okanye u mhaga, ndicela ukwazi banzi ngemvelaphi yesisiduko. igama lam ndingu sandile norton e Serkspruit

  ReplyDelete
 2. Ndiyabulisa torhwana,

  NdinguMamQadi isurname yam nguMoyakhe, intloni endinazo andikwazi ukuzithutha.

  Qadikazi lendlu enkulu, Nggciwa, Dosini, Mpondomise....ndiphelele apha kwayeandiqinisekanga nokuba ndiright....

  Ndicela uncedo....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Molo MaMqadi. Mna NdinguMqadi, uNgcwina, Umphankomo, uNgwanya, uJola, , uNjanye, uNtose, uDam, uSibiside. Bekuye kuthwe ke xa bezithutha abantu basekhaya, iJola elizijolelayo inkom' ingeyoyalo, ithole loMthwakazi, uMzukulwana weNkwakhwa. INkwakhwa ke lolu hlobo lwenyoka ekuthiwa nguMajola. Enye yendlela zokuzithutha kuko nokongeza amagama wentloko zamakhaya uqala kokhoyo usiya emva kongukhokho, njengoko ndenzileyo ukumkhankanya uSibiside, nekunguye ekuvakala umnombo wamaMpondomise ukuba uqala kuye. Andigqibelelanga ke ngolwazi, koko nam ndaba kwinto endiyaziyo...

   Delete
 3. UGcwina wayenabafazi ababini uMamqwathi kunye no Mthwakazi apha kuMthwakazi uzele u Cira kodwa hayi lo wamaXhosa umkhuluwa ka Tshawe. eligama lika Cira livele ngenxa yokuba umama wakhe wayemane athi xa emdlalisa athi Ci.. Ci.. ra kungaziwa ukuba uthini. UCira wafumana ubukhulu ngenxa yokuba uDosini ka MaMqwathi wayemana ukuziqaba ngodaka abethwe ngamakhwenkwe waze ke uYise wathi akafanelanga ukuba yinkulu abaninawe bakaDosini bala ukutsiba uDosini waze ke yena uCira wamtsiba ubukhulu bamaMpondomise bawela kuye. uzele u Sabe umfana owayemhle kakhulu waza yena wazala uMte inkulu kunye no Mhaga owayefana noyise lonto yenze into yokuba xauyise ephuma kubizwe uMhaga ahambe naye kuyiyizelwe ngabafazi belali.

  UMte uzele uQengebe kunye no Ngxabane, uQengebe uzele uMajola owathi xa unina emzala kwathi gqi inyoka babaleka abafazi kwaza amadoda ayisusa lonyoka akayibulala yayimana ibonakala ke lonyoka xa uMajola engaphilanga abuye aphile ngetseni. UMajola yena uzele uNgwanya yena wazala u Phahlo owatshata nomaMxesibe akafumana makhwenkwe apho wafumana amantombazana amathathu. Ngamagqabantshitshi ke lawo ndisatshaya

  ReplyDelete
  Replies
  1. UJola u zala bani nobani

   Delete
  2. ndingumngcingane isiduko Sam if an I (mtya)ndicela uncedo andizazi

   Delete
 4. Mna ndingumntana wakwaNtuli, uTshezi. ndingavuya xa ndinga fumana umntu ongandinceda ndikwazi ukuzithutha. Otata babevela eMnyameni

  ReplyDelete
 5. Mna isiduko sam nguGadluma ifani Cekiso ndicela uncedo ndifuna ukwazi apho sisuka khona ngoba kukho abathi singamaMfengu kambe abanye bathi sibuya emaMpondomiseni kanyekanye ithini lento.

  ReplyDelete
  Replies
  1. AmaGadluma(e) angamaGcina.

   AmaGadluma akuNdlunkulu kwesi sizwe samaGcineni.

   Xa ethuthwa kuthiwa "Mgadluma, Xhamela, Nkomo zikaNokwindla, Ncancashe, Gabul'ikhula, Malab'edlile (Umalamb' ayendle adle inyama yenyamakazi-igusha athi ziziduli zethafa),uTyhopho, ubutsolo bentonga!

   Izindlu zamagcina:

   AmaGadluma, AmaChe, AmaNtsinga, AmaNjikazi,AmaSeya, AmaHelushe, AmaBhinca, AmaNtlonipohi(o)....

   Ndithemba ukuba uncedakele.

   Enkosi
   Ndim uSandile Latha (NdinguMCHE emaGcineni)

   Delete
  2. UCekiso ngomnye wokhokho bethu kunye nooHonono, nooMapekula lo nto ithethe into yokuba unguTshutsha, uCekwana(e), uGadluma, uMdimba, uMvala, uNkom' inkco, uGininda kaGando, uHonono, uMapekula, uNonduli (Ndulini), iHlwemp' elizidlayo uMadlula kuhlinzwa,uMbomb' emfene, uNyel' emseleni, uMnqay' ulambile, uGqabi lisentabeni, uNdlal' isematyeni, uNgcongolo zimil' ematyeni, uMcesi, uGumla, ooNdlu zingamaxhobongwana zime zodwa ethafeni. AmaTshutsha aluhlanga lwamaZotsho ngenxa yomlambo iZotsho kwaZulu, amaZotsho maninzi futhi asishwami nawo. OoManci, ooDeyi, ooSilangwe, ooNtshangase, ooNdlangisa, ooJali (Mpemvu), ooXolo, ooNtshele xa ndibala ubucinane ngamaZotsho. AmaGcina wona ngabaThembu, thina asingabo abaThembu nto nje sadla ngeli gama lithi Gadluma. Futhi amaGcina avele ngexesha likaTyhopo kuba wayebagcinile akababulala ngokomyalelo weKumkani yabaThembu, yena uTyhopo wayeyinduku esekhosi kaKumkani ngelo xesha waze wanceda abaThembu ekulweni utshaba encediswa ngaba bantu wayebagcine emiqolombeni waze wathuywa igama lokuba nguMgcina. AmaTshutsha wona ayekhona kwakudala kwango-1700, owafumana kwaGcina afudukela khona ngeemfazwe zikaTshaka amanye ayehamba noNompumza owayethunywe yiNkosi yamaNdebele ukuba azokuqonda ukuvuka kwabafileyo kwaXhosa. Ndimile.

   Delete
 6. MNA NDINGUZAMATOLO NDINGUMCHENGE MABHANEKAZI NDICELUBUZA EZINYE ZITHINI?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dlangamandla, Zulu, Mchenge, Mfingo, Mhlathi unukulambo, amaBhanekazi, ooNgonyama, ooMvumba lempongo liyanuka.

   Delete
  2. ungu Tolo, uZulu UDlangamandla, uMchenge, uMfingo, uBhanekazi,uNgwenyankomo uVumba leMpongo liyanuka linuka imbombela,uLwandl' aluwelwa luwelwa ziinkonjane zona zodwa zinamaphiko made .... uMabele-made!

   Delete
 7. ndicela nindichazele banzi Ngoonziphazi! ngamaMpondomise lawo kodwa andiwazi umnombo wawo

  ReplyDelete
 8. Bhotani ntozobawo, mna andikwazi tu ukuzithutha, ndazi nje uba ndinguMAJOLA impondomise. Ndisakhula ndandiye ndive umakhulu ebiza NXOTHO, ndive noNGWANYA noQENGEBA noMPHANKOMO Khanindincede idibana phi, njani lihlazo eli (very worried)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bhota mwethu! Mna ndingazama ukukuphendula ngokuyitsala kude le nto ndenjenje:

   UNgcwina ke ngoyena uyinkunzi ozele phantse zonke izizwe zamaMpondomise. UNgcwina lo uzalwa noDombo noDebeza. (amaZumbe namaQadi ngamaNgcwina) Lo Ngcwina uzele uBhukhwana kumfazi wokuqala. Kwathiwa makazeke umfazi oza kuzala ikumkani, wazeka emaQwathini, kwazalwa uDosini. Kwindlu yesithathu (ekunene) kwazalwa UNXOTHWE. Kwelandelayo kwazalwa uNgcitshane; kwelandelayo kwazalwa uNgcinase. UNgcinase uzala amaQadi.

   UDosini uzelwe kunye noNgqukatha. UNgqukatha uzala uGcaga noNqana, kubaninawa bakaDosini. Kwaza kwafunyanwa umThwakazi kumahlathi amakhulu aseLothana. UNgcwina wamenza umfazi wakhe wesixhenxe umThwakazi lowo.
   ...
   UCirha uzele uMte, ozele uSabe, ozele uQENGEBE noNgxabane. Waza uQengebe wazala uMAJOLA. UMaJola uzele uNGWANYA. UNgwanya uzele uPhahlo, ozele uMamani (inkosazana) noSontlo (iqadi/inci), ozele uMngcambe, ozele uMyeki, ozele uMatiwane, ozele uMhlontlo, ozele uTshalisi (Charles), ozele uSigidi noWelishi (Welsh).


   Izibongo zooJola (Makuliwe, 2003:119-120):

   Jola, Jol’ inkomo, Ngwanya, Sabe, Mphankomo, Mpondomise, Mthwakazi, Qengebe, Cirha, Somarhwarhwa, Sihlobo senunu, Rhamba liyathwethwa, Zwelibanzi, Sizukulwana soMthwakazi, ... Dada ngesabhokhwe kumaKhumsha, Hashe elingavumi kubhosolwa, Ndlebe zolu didi ngamaholoholo; nezulu liyangqina lithi: “Jol’ inkomo ndiyeke!”

   Delete
  2. Bhotani, ndicela ucaciselwe nge mvelaphi ngesiduko Sam soo Rharha, Ndulini

   Delete
  3. Kytheni yena u Ngxabane umshiya esithubeni ngobani abakhe abantwana?

   Delete
  4. Ukuba unolwazi ndicela uyithathe pha kuSibiside lembhali yokuzalwa, ucacise inzala yakhe uzenayo ufike unabe apha kumaMpondomise. Camagu

   Delete
  5. Bothani ebuhlanti nasegoqweni,mandilungise into encinci apha kulembali yamaMPONDOMISE .Masitsale ezantsi ,Amampondomise ngabaMbo. Unombo wabo uqala kanje ,Usibiside owayesuka eGREAT LAKES njengenye yentsalela zabambo.Yena uzele UNjanya ,Dlamini aba basisizwe ngokugoku ESwazini,kunye NoMkhize lo ngoku baphantsi kwesizwe saMazulu.Njanya uzele uMpondomise,Mpondo noXesibe ne wele Unomafu lo Amabomvane aphuma kuye.Mpondomise uzala UNtose ,Ntose azale kwindlu enkulu u Cwerha ekunene azale MPINGA,Eqadini azale Ungcwina.Ucwerha unina zange abe ngwasebukhosini kunye no Mpinga,lonto yathetha ukuthi uNgcwina unina ingowasebukhosini mayibenguye Inkosi.Yena wazeka intombi ka Fubu wamaQwathi kuqala ethathe ixesha ukuzala sele uNgcwina engene intombi yomthwa ekuthiwa ngu Masangana .Lentombi yayiyebathwa eyafumaneka mhla UNgcwina wayethume abazingeli ukuba bayomkhangelela inamlele .Abazingeli ke abo babesizubula isilwanyana esinjalo bachola lomntwana womthwa bamsa kuNgcwina .Umamqwathi nguye ke ozele tanci umntwana ekuthiwa Dosini kuthiwa ke wavuya esithi nam Ndosina ize kuvele eligama lithi Dosini.Kodwa ngenxa yemikhuba yakhe yolala nezilwanyana nezinye wahlatywa ngomkhonto akafa exuthwa ilungelo lukuphatha nguyise namaphakathi .Labe ke icekwa liwa ku Cirha nowayindlu yeqadi .Mashiye mfungufungu kanjalo ke .

   Delete
  6. Ka utsho ngo Sikhomo no Rhudulu, ngubani ozala bani? Unabe apha phantsi ko Mpondomise ukuba u Sikhomo no Rhudulu baphantsi kwayiphi indlu?

   Delete
  7. uSikhomo ulapha kulomnombo kaTshawe ezalwa nguNgcwangu amaRhudulu elapha kumaMpondomise.

   Delete
 9. amabangula azithutha njani

  ReplyDelete
 10. mholweni

  ndicela umntu onolwazi ngesiduko NTLANE NQABANE ...uba sithuthwa njani nemvelapi yabo

  ReplyDelete
  Replies
  1. ntlane ntlantlathintlala ntlanga zonke zomhlaba nqabane dinga ntingili skhikhi yezalabantwana sihila schitha yethani zitshobo mbumbulu mbokotwana thambo lenyoka lihlabelimzondayo

   Delete
 11. Bhota mz'ontsundu

  ndicelwa ukuthuthelwa isiduko sooSithathu, ooChisane. Ndiyabulela.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chisana Ndebe Khopoyi Hasa Tsomoyi Lawu Nkomozbomvu Sthathu......

   Delete
  2. Sithathu, Chisana, Ndebe, Khophoyi, Nkom' zibomvu, Lasa, Lawu lentaba, Msenge sebaleni, Mpundwana nye, Tshitsha, Masumpa, Wakani, Angaphambana uvutha asiwenzi amasiko, Thikoloshe yitya uhluthe ndizakuthuma emamfengwini, Sithunzela andifuni kudlala nawe kuba wena udlala ngokugibisela.

   Delete
 12. AmaTolo akwaNongwadla

  Tolo
  Dlangamandla
  Ngwenyankomo
  Nongwadla
  Zulu khaya labakholwayo
  Mchenge
  Bhanekazi
  Mfingo
  Masali
  Amajubantlantsi
  Vumba lempongo liyanuka
  Nozinja Ziyakhonkotha kuba zithi:
  Hawu! Hawu! Hawu!
  Xa zibon’ umnt’ ozayo,
  Nozinja ziyaqhingana
  kanti zenz’ umntwana,
  Mpomfana noThukela,
  Mlamb’awuwelwa
  uwelwa ziinkonjane kuphela
  zona zimaphiko made,
  Nkomo zikaGaxaza, Oonkuni
  azothiwa kuba zithezwe yinkosazana,
  Bona babasa
  amadaka eenkomo zabo,
  Izinto ezifuye inkomo
  zafuya negusha nehashe.


  AmaTolo akwaNgonyama

  Tolo,
  Ngonyama,
  Dlangamandla
  Zulu
  Mchenge
  Bhanekazi
  Khaya lengwe,
  Nanst’ ingwe ndiyibambile
  yizani madoda
  siyinquml’ intamo,
  Mpomfana noThukela
  Mlamb’awuwelwa
  uwelwa ziinkonjane kuphela
  Vumba lempongo liyanuka
  Oonkuni azothiwa kuba
  Zithezwe yinkosazana
  Bona babasa amadaka
  eenkomo zabo
  Izinto ezifuye iinkomo
  Iigusha de zafuya nehashe

  ReplyDelete
  Replies
  1. MOLWENI NDICELA IZIDUKO ZAKWA GINYA...NDYACELA BANTU

   Delete
 13. My name is Luthando Booi, live in Cape Town but my father is from the Eastern Cape, eLady Frere eJojweni. I'm am from the the amaphondomise clan.
  NdingumQama, uJola, umphankomo, uQengeba, iThole lo Mtwakhazi, uXhoto, unGwanya, uRhebela... And that is how I intruduce myself.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Molo Luthando

   I just want to assist you in pronouncing some of the iziduko you mentioned. uXhoto is uNxothwe, unGwanya > uNgwanya, uRhebela > uRhibela. It is amaMpondomise.

   Delete
  2. umQama > umQam

   Delete
  3. botani mawethu, mna ndingu MQAM, NDAZI OKO KUPHELA... NDICELA ONOLWAZI AKHE ANABE NGESI SIDUKO SINQABE KANGAKA EMAMPONDOMISENI... NGOWUPHI OWONA MNOMBO WAMAQAM?

   Delete
 14. My name is Kholiwe Ntloko ndingu Mhaga ingxaki andikwazi ukuzithutha ndicela uncedo

  ReplyDelete
 15. Igama lam nguWandisile Hogqoyi.Ndingumngwevu,ndicela nindigqibezelele.

  ReplyDelete
 16. AMAMPEHLE KUTHIWA NGO CABASHE, NONGCETHE NDICELA ANDINCEDE AGQITHE OWAZIYO

  ReplyDelete
 17. Mna ndinguBavuyile Norubela. Ndilimpondomise! Imvelaphi yam ikuQumbu nakuTsolo noko kemna ndizalelwe kwaBhaca eMt freya. Ndingu Nxotwe,

  Gqagqa,
  KaGqikazi,
  Skhom,
  Phungani, Ntongana yentsimbi, Nozibay'ezikhulu, uMadidiya, uQamkazi, uMasulelwa ngento engayenzanga itsho imfanele.

  ReplyDelete
 18. Anonymous: AbakwaMntaka bangamampondo: ngicela ungixelele imvelaphi yabo nezitakazelo.

  ReplyDelete
 19. Ifani yam ngu Yako, ndicela undincede ngeziduko,,,ndazi ezimbalwa.

  Enkosi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaloku Caramel ukuze ukwazi ukuncedwa ngeziduko zakho kufuneka ube naso esi usibizayo. EsiXhoseni asizalani ngeefani. Ifani ligama nje. Eyona nto ibalulekileyo sisiduku. Kufuneka sibekho esi usixelayo ze uncediswe ekuzithutheni ke.

   Delete
  2. Amanqarhwane, Osduli ndifuna ukwazi imvela phi yabo? Nokuzithutha ukubheka phambili.

   Delete
 20. molweni bethuna mna ndinuNasiphi ndinguMamsukwini ndisekapa. ndinemibuzo emibini. bendicela imbhali yamasukwini. n bendicela umntu okwaziyo uthutha amaNqabashe andenzele lonceba asseblief torho

  ReplyDelete
 21. Ntlane; Ntlanga; Dingi; Nqabane; Sukude

  ReplyDelete
 22. NDICELA UTHUTHELWA AMAMFENE

  ReplyDelete
  Replies
  1. amaMfene ngoo Hlathi, Lisa, Jambase, Canzi, Hla'ngomva eliweni, Msuthu, Malahlane, Mangqila

   Delete
 23. molweni bethuna ndicela ukwazi isiduko samangwevu o tshangisa

  ReplyDelete
 24. Ndingu Sonwabo Mathumbu eCofimvaba, eQamata,isduko sam ndingu Tshangisa uSkhomo, uZulu, umhlaba,Umbambani, uSnukwa. Ndiphelele apho. Kodwa andinguye uRhudulu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. uRhudulu uzala uSikhomo yena uzala uSinuka yena uzala uTshangisa noNxuba ngokwalekelana ngoku uthi awungo Rhudulu njani ngapha koko igama umngwevu sisicabelo elona gama lesiduko ngu Rhudulu

   Delete
  2. UTshangisa, uNxuba, uNgcingane, uGaduka, uNabe, uNjuza, uMntuwomlambo. NgooRhudulu bonke abo.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ndicela kubuza ngesiduko sakwsngcitshani

   Delete
 25. Amandlane,oonoMdimba,Tutuse,Ntlokwanibanzana itini into yabo bavelapi....Sinazo Bida eQunu

  ReplyDelete
 26. Umzima,uceduma,ubhomoyi khanincede ke bantu nigqibezele kwezi ziduko zam xa ndifuna ukuzithutha ndigqibe

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sophitsho,Bomoyi,Vela bambhentsele,Nxego,Timane,Yem yem

   Delete
 27. HI ,NDICELA ZONKE IDUKO ZAKWA NGITSHANA OZAZIYO UMNTU

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngcitshane, nkwenkwezana, mev'amhlophe, schongoma, abaphakuli beenyosi ezi phantsi kub'eziphezulu ziyabasinekela, istheb'esimanagananga sokophulela installation yethokazi....

   Delete
 28. Mna ndingu abongile, bendicela izithakazelo zama ngxabane. Ndiya nicela sizwe sika phalo khani ncedeni.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bhota Abongile,

   NguNgxabane, uMdatshi, uRhibela, uNcokazi, uMeyiwa, uBhodi, uBhabhanomhlehlo, uTyotshana, uSibalankwenkwezi – abany’ abantu bebal’ iinkomo nje, amathol’ omThwakazi, ooNtam’ inemida njengenkunzi, amaMpondomis’ omthonyama nozwane, iziziba zeTsitsa zingenwa ngugqoloma weTsitsa neChulunca kuphela, ooMbambo ezakheke njengezentaka, ooBhenc’ akanantongo, ooSidulana eselubhelu sethafa, ooNonto yenja yinkongolo, beyidla beyithufela!

   Delete
 29. Mna ndingu lutho Ngoloyi.ndingu dzana mncwabd tseketsd nzinzi bendicela uncedo ndiqibezelelwe

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mfuphi, ngxabalala, mayeye, katsin, mncwabe
   Ndisaphelele apha mfuphi!

   Delete
 30. Ndiyabulisa; amantlane la ngo dinga or dingi? Ndicela ucaciselwa apho ntozakuthi

  ReplyDelete
 31. Mna Ndingu Sintu Maxongo. Ndingu Mtakwenda u Leta isduko, ndicela umntu okwaziyo andithutha torhwana ndiphelele apha andikwazi ukugqitha. Enkosi.

  ReplyDelete
 32. Umna ndingu Chuma uMamQadi wakwa Merhele(Miggels)ndikwa nguye nomamZotsho kwaNtshiza ndicela ukwazi ukuba ndingazi thutha njani

  ReplyDelete
 33. Bahlekazi abahle.
  Ndicela ukucaciselwa ngo Gqunu. Ingaba uGqunu sisiduko okanye ngubanina?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sisiduko mfo kabawo, xabezibisa bathi bango Ogqunu Omanyishe Ombhoyiya!

   Delete
 34. Ndingu Mpandla uTshayingwe uMbona ukhona onolwazi ngeso siduko nentsusa yaso?

  ReplyDelete
  Replies
  1. nam ndinguye kwaye bendinothanda ukwazi

   Delete
  2. Mpandla , Mbona, tshayinge, Okhiphi , onunu,Nozithethe, sixwarhu

   Delete
 35. NdinguMavuka isinqe sise Hewu emthwakazi. Kodwa andikwazi uzuthutha ndiyayazi ukuba ndiMamntambo, unthethe , uxhentse baleka kodwa ndiphelele apho. Ndincediseni ndiyacela.

  ReplyDelete
 36. Mna isiduko sam ngu Mhaga surname kodwa ankdikwazi ukuzithutha ndicela uncedo

  ReplyDelete
 37. Molwen...mna ndnguMabase,Msuthu frm Idutywa.Ndiphelelwe ukuzithutha,ndingavuyiswa xa ninondithutha

  ReplyDelete
 38. Molweni bethuna ndingu LUYANDA MEHLO Nqana umdanda nakisa nomakhungelo ngqwala ka ngqokazi isicanba esihle intshintshikazi yokundlalela abatwana impondomise kumhlaba wakutsolo imvelaphi ndiphelele apho

  ReplyDelete
 39. BASUKAPHI OONQANA BEZALWA NGUBANI ?

  ReplyDelete
 40. ndicela ukhe uthuthe OoNjiyela, JoboQunusa Njalo njalo. Ziziduko zam ezi kodwa zimbalwa endizaziyo

  ReplyDelete
 41. Molweni ngokulingalayo igama lam nguSindile.Bendicela ukwazi banzi ngoNgcitshane?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Khan gels I group ku Facebook "Amangcitshane amiable"

   Delete
 42. molweni ndingu abongile untuli,nojila,sababa,zixesha xabendlwini,mphemba,nonguza,thelela,nkomo zimnyama nenkunzi yazo ndibawela ukuva abanye abaneziduko ezingontuli bazibiza njani na

  ReplyDelete
 43. mna ndingu nosisa manyase etsomo emission ndingu majola kodwa asingabo o dosini no mnqadi ndicela ukubuza ndingazithutha njan mna

  ReplyDelete
 44. ingcwaba likaMatimba liseQonce, contact me!!! I'll tell you more ngeMbali yakwa Matimba.....

  ReplyDelete
 45. Ndicela ukwazi ukuba isiduko esi sikaFola sisuka phi, kwaye bathini ukuzithutha abantu baso.

  ReplyDelete
 46. Iinkosi mazithambe, isicaka sizolile!! Mna ndikhula ndisazi ukuba singabaseMaMpingeni kwindlu kaPhahla. Inkulu ke lendlu kaPhahla kulomhlaba waseMthatha, Libode ukuyoqhina eNgcobo. Kukho impikiswano kuba izithatkazelo ezidumileyo apha kwesisiduko ngumawawa, bholokoqoshe (abayaziyo imbali bathi eneneni nguMbhala kaNqoshe) uSenzwa, umbhutsha. Ndicelwa ukukhanyiselwa banzi ngoPhahla apha eMaMpingeni ngoba notat' omkhulu wam wayeyinqonqozisa lendawo kaPhahla.

  ReplyDelete
 47. Mna ndingu Nosipho Mbenga, u Jola, Ngwanya, Mphankomo, Qengeba Thole lomthwakazi ndicela ukwandiselwa. Apho ndiphuma kho ku Qumbu (Shawbury ne Mahlungulu)

  ReplyDelete
 48. bhotani mawethu
  isiduko ngumntlane ndiphuma kuGatyane
  bendicela inkcazelo ebanzi ngamantlane

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mna ndingu MAKASI DINISO ndingu NTLANE isiduko sam , ndili Mpondo kwaye ndingowase CORANA e LIBODE . umnombo waMantlane usuka eLusikisiki azalwa ngumfo owayesuka e KENYA owayebizwa ngokuba ngu Njanya , unyana wakhe omkhulu ngu Dlemini yena ke wazala uSibiside yena ozele uMpondo lo isizwe sibizwe ngaye , yena ke kwindlu enkulu uzele u Hlambangobende ; yilendlu ke iphetheyo ya Manyawuza , kwakhona u Mpondo uzele unyana ogama lingu Sihula kwiqadi lendlu enkulu yilendlu ya Mantlane ke leyo . Sichaza ngo Sihula yena Uzele u Mthwa-ka-Sihula othe ke yena wazala u Santsabe yena ke wazala u Mkhondwana ozele yena u Sukude nothe yena wazala u NTLANE endlini enkulu ngu GINGQI ekunene ngu KHWALO eqadini ngu NGCWANGULA exhibeni . uNtlane yena wayenabafazi abathandathu sithatha indlu enkulu apho uzele u Ndendela yena wazala Mfusana waza yena wazala u Dinga othe ke yena wazala u Nqabane . Mantlane zininzi ke izinto endingazithethanga ngezinye izindlu nabantwana bazo ndithethe ngezindlu ezinnkulu kuphela ezinye siyakuthetha ngazo xa sisentlanganisweni ya Mantlane , ndiyacela ke nam ndilungiswe apho ndiphazame khona , Imfonomfono yam ithi 0780806950 ,Enkosi .

   Delete
  2. Thanks a lot Man. This is Sukude, Valela, Mkhondwana, Gcutha,

   Delete
  3. Mandizibulele nam ke nto yakwa Diniso ngalo mnombo wamantlane. Man bendinelize undimbathisile
   LUTHANDO TONI, Ntlane

   Delete
  4. Hayi Khona akabuyi Kenya tu ke ngoku uSibiside ubuya e Tanzania that is our roots. Yiyo lento sithi EMBO. Unjanya uzalwa kumnombo ka Mpondomise iwele noMpondo elikhulu nguMpondomise. Zama ukuphanda inyani.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. USibiside uzala uNjanya, aze uNjanya azale amawele uMpondo noMpondomise kunye nemfusi uXesibe

   Delete
 49. NdinguMpehle, uCabashe, Dikana, Nkom' bomvu, Wayibeka, ndiphuma kumnombo kaQhusheka. Ndicela ukwazi ngomnombo/ imvelaphi yawo.

  ReplyDelete
 50. Molweni Mawethu ndinguSiyanda ndicela nindincedise ngemvelaphi yamamphandla

  ReplyDelete
 51. Molwen ndingu Thandeka Gxalatana ndicela ukuchazelwa banzi ngesiduko sam,uKhanyayo ndikuhlaba waseXhorha kodwa otata omkhulu bathi babesuka eBizana,ndifuna ukwazi ukuzithutha noba sihlangana phi no Nyawuza no Mzize.

  ReplyDelete
 52. Molweni mawethu,ndicela ukuncedwa apha bethuna,Ndingu Nosi wakwa Gqalane umzukulwana wamaNdlane,bendicela ukubuza amandlane azithutha aphelelle phi,ngoba mna ndazi kuthwa singonomdimba,oontlokwana ibanazana,oo tutuse,kwaye futhi imvelaphi yamandlane andiyichani kakujle,khanincedeni bantubakowethu. Iyabulela ilali.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nam ndotsho ndincedakale ke apha ndisalindile.

   Delete
 53. Ndingu madzana wase mneno nciba - emonti. Ndicela ukuncediswa ngembali yokuwela inciba kodzana besuka emount frere.

  ReplyDelete
 54. Molweni kwaXhosa. Mna ndi nguVusumzi ndizalwa kwaDumane phofu ke sihlala kwelizwe la besuthu efree state. Mna ndakhulwa kusithwa singamaMpondomise, oNgcwina, oMphankomo, oMajola indixake k' xasekusithwa uDosini. Idibana njani kuba oMajola ingathi bazalwa ku eli cala lika Cirha ozalwa ngumThwaa....Ndicela incaselo kulonto, mandibulele

  ReplyDelete
 55. Uyazibulisela uMamvulane, uBhayi, uKhetshe, uMsuthukazi, inyok'emnyama ecand'iziziba. Ndicela kosaziyo esisiduko andixelele ndingathini udlula xa ndizithutha ngoba zimbalwa ezi. Izolo ndive uba kuye kuthiwe "meva elimhlophe" ngoku ndaye ndanomdla okoba zithini na zinye. Enkosi

  ReplyDelete
 56. molweni mzi ontsundu...ndicela nindi thuthele amantlane la angengo dinga

  ReplyDelete
 57. Molwethi, ndicela ukwazi imvelaphi YamaNzotho/Nzothwa nezinqulo zabo, enkosi kakhulu

  ReplyDelete
 58. Ndingu lwandile from lusikisiki ndcela uncedo ngesiduko ubhala andkwaz kuzitibela bendcela onolwaz andincede kunye nemvelaph yaso ndilimpondo

  ReplyDelete
  Replies
  1. UBhala kaloku uzalwa nguGangatha, yena ozalwa nguCabe, yena ozalwa ngNcindise, yena ozalwa nguThobe, yena ozalwa nguZiqelekazi, yena ozalwa nuSukude, yena ozalwa nguMkhondwane, yena ozalwa nguSantsabe, yena ozalwa nguMthwa, yena ozalwa nguSihula, yena ozalwa nguMpondo uqobo lwakhe.

   Delete
  2. UBhala kaloku uzalwa nguGangatha, yena ozalwa nguCabe, yena ozalwa nguNcindise, yena ozalwa nguThobe, yena ozalwa nguHlamandana, yena ozalwa nguZiqelekazi, yena ozalwa nguHlambangobubende, yena ozalwa nguSukude, yena ozalwa nguMkhondwane, yena ozalwa nguSantsabe, yena ozalwa nguMthwa, yena ozalwa nguSihula, yena ozalwa nguMpondo uqobo lwakhe, yena ozalwa nguNjanya, yena ozalwa nguSibiside kaSidweba. UBhala ke yena uzele amawele uChitwayo noKhonjwayo, uChitwayo ke yena uzele uNdayeni, ke yena wazala uThahla.

   Delete
 59. Mna ndicele isiduko sakwaNgcoya nindincede ngaso

  ReplyDelete
 60. Molweni ekhaya. Ndingu Nkosi Ketabake. Ndifuna ikhaya lakuthi nokwandusela isiduko ndifunde ngezimbalwa. Ubawo liMpondo andiqinisekanga ngqo ngekhaya ubeye okhombe koo Bizana nase Lusikisiki.Ndiyabulela

  ReplyDelete
 61. Igama lam ngu Mncedi Mhlangala ndinengxaki andizazi nokuba ndiqale ngaphi xa ndizithutha ndingu Tshutsha bambi bathi ndinguGadluma uCekwane andiyazi kwa imvelaphi yam. Kanye kanye ngamani aMaTshutsha la?

  ReplyDelete
 62. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 63. mna ndingu Nwabisa Marhadebe isduko ,ndicel ubuza esam isiduko asikho elistin ingaba andililo na impondomise?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Nwabisa, ooRhadebe ngamaHlubi sisi, awangomaMpondomise. UliHlubikazi wena.

   Delete
 64. Mpinga,Mawawa, Mbolokoqoshe,iny’ omntwana, ingakhul’ izinza sel ‘ifanele amadoda, oSenzwa, ooMbali, ooMbetshane, Hlahla lamsik’ umntu es*ndeni, ngceza, Sintila, Nyaw’ zinoshukela, mzukulu kaSityulu, kheth ‘omthandayo, Mawawa,

  ReplyDelete
 65. AmaQadi avela xa kundawoni kulendlu yamaMpondomise?

  ReplyDelete
 66. Ndicela ukwazi imvelaphi yesiduko sakwaMathumbu kwisizwe saMampondo.

  ReplyDelete
 67. Ndicela ukucaciselwa ngesiduko amaZumbe, imvelaphi yawo nakuzithutha.

  ReplyDelete
 68. Ndicela ucaciselwa ngoZumbe yena uzalwa ngubani pha kwaNgcwina

  ReplyDelete
 69. Ndicela ubuza ooZongozi xa bethuthwa kuthiwani? Ngamani?

  ReplyDelete
 70. Ndingu NXASANA ndicela ukubuza ukuba uNxasana uphuma kweyiphi indlu yamaMpondomise .enkosi .

  ReplyDelete
 71. Mna NdinguMzukisi Myeki, le fani kaMyeki ngeyase Maqocweni. Umama kamama wondela kulomzi eza nomama. Ukuqala kwam ukudibana notata wayesithi SingoMlungwane ifani ngu Mbatha (hayi 'Mbhatha', M'batha). Ngoku ndizama ukufumana ukuba uMlungwana lo uzalwa ngubani, bakuphi pha e Estern Cape. Ntozobawo ndinabantwana ndinomfazi, mandincedwe ndikwazi ukunceda usapho lwam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. PHA KULAMHLABA WAMAMPONDO CEBUKUHLE KWELAMABAHACA KWIDOLOPHU EKUTHIWA YI-MAUNT FRERE OMYEKI BABUTHALENE KUYO KWINDAWO EBIZWA NGOKUBA KUSEMAMPONDMISENI UYAKUBAFUMANA

   Delete
  2. Ndingu Jolinkomo mna kwaye ndixelelwa ukuba abantu basekhaya basuka apho ko Myeki kanye...qha u tatomkhulu waya kuyokhwakha e Mzimkhulu

   Delete
 72. Mandizibulisele mna ndinguMamgwevu,cela ukwazi sesiphi isilo saMangwevu?ukuba sikhona

  ReplyDelete
 73. Camagwini mzi wakwaXhosa.
  Mna ndinguJola iMpondomise laseRhawutini.Ndicela uncedo ngeziduko nemvelaphi yooNdzuta/Nzutha, okuncinci endikaziyo: singoMhaga noSabe uGqweta noGqubushe umawel'ukuzana. uDlobela, uMphankomo, uNgwanya uMajola. Ndiyema apho. enkosi!

  ReplyDelete
 74. Correction- endikwaziyo not endikaziyo

  ReplyDelete
 75. Mholweni nto zakuthi ndingu Nobanzi mambumbu kwelicala loo Dlamini onolwazi makandincede enkosi

  ReplyDelete
 76. Msitheli
  Molweni emaXhoseni
  Ndicela ubuza ngubani uyise kaDosini ?
  ezalelwa phi?
  ingubani ifani yakhe?

  ReplyDelete
 77. Molweni bantu bakuthi, mna ndingu ntshangase unomathebe umsuthu msengeshe umbokodo ezibomvu zokugaya amalovane. Ndingu mbeko igama lam lenkobe ngu Mpetshwa ifani. Ndicela umntu onolwazi khe andizele nesizathu sokungafani kweziduko zamantshangase ase Eastern Cape nawakwa zulu natal. I'm always wondering plz help guyz. Xa usazi kodwa. Enkosi

  ReplyDelete
 78. Bhotani bantakwethu.NdinguLungiselela Lindani (@facebook ndingu DIBASHE LINDANI).Lo ngumnombo wasekhaya ngokwazi kwam koko andibazi abanye abantu abaazalwa ngokwalomnombo.Utatomkhulu ngu Inoki(ENOCH) ubhubhe ngo 1974,yena ngunyana kaNonyondla,uNonyondla ngoka Khasan,uKhasan ngokaYaso,uYaso ngoka Lindani.UNonyondla uzele Gxamfu kunye noPitili kwinkosikazi yakhe yokuqala waza wazala uInoki kweyesibini.SingamaSukwini thina.Ingxaki ke yeyokuba ndazi kuphela abantwana baka Inoki.Akukho ngqiniseko yesinqe sakhe kodwa kuvela abathi sikwezaalali zaseDikeni,ndicela uncedo ngabantakwethu.Sizibiza ngoLindani thina,enkosi

  ReplyDelete
 79. ndicela ukwazi imvelaphi yootshezi bakwaGqibitole

  ReplyDelete
 80. NdinguGcaga onkaba iseMbizana eMampondweni ndicela ukudweliselwa umlibo wendlu ka Gcaga kuba sele ndifumene ngomlibo wendllu kaGcwina ukuba uGcaga ungowendlu yasekunene kaGcwina oyimise ngentombi yase maQwathini apho uGcwina wazla uDosini no Ngqukana, uNgqukana wazala uGcaga lo ndingaye. Ndicele umntu onokulandelelanisa umlibo walendlu ka Gcaga. ndinekuqonda ukuba amagama onyana asemlibeni kaGcaga akwezizithakazelo zamaGcaba ooMathand'ukuhamba njengelanga njalo njalo. ndicela olo landelaniso olubonakalisa ukuba uGcaga wala bani lowo wazala bana njalo njalo.enkosi.

  ReplyDelete
 81. Ndingu Gcaga oseMonti ngokuhlala mna ndicela izithakazelo zamaGcaga, kuba ndazi nje ukuba kuthiwa bo Madluba ooGokashe ndiphelele apho ndicela uncedo kwabanolwazi.

  ReplyDelete
 82. Ndingu Vuyisa wakwaMangaliso ndiliMpondomise OoZongozi kodwa andikwazi ukuzithutha ndicela uncedo.

  ReplyDelete
 83. mna ndingu Mthembeni Kulu. ndicela owazi iziduko zakwa Mkhiwa, nxasana,skhonza,bhili, totoba, somaqhasholala, umalilelwa zintombi zithindizeke noba awunankho,thaba. andazise ezinye ndoba aziphelelanga apha.

  ReplyDelete
  Replies
  1. NguSikhonza, uNxasana, uTotoba, uDunjane, mkhiwa, uMalilelwaziintombi zithi ndizeke, adinamama andinatata ndiyinkedama, uBhili, uTotoba, uSomaqhasholala, gastyeketye umbona obomvu othandwa ngabantwana, gawu, skhonza ngenkomo kwabasemzini!. nyok'emnyama eyacand'isiziba. sizukulwane somuthwa! sizukulwane selawu!mahlath'ayophela soshonaphi na?nonduna!

   Delete
 84. Cela ubuza imvelaphi yaMantambo, neziBongo zawo...

  ReplyDelete
 85. NdiguSakhekile Mtshwane waseXesi eNgcwazi Kwangele, mdphangela eKapa. Ndifuna yonke imvelaphi yaMantabo nezibongo zawo...

  ReplyDelete
 86. Bhotani mzi wakuthi. Ndicela udibana nabo Hela base King Williams Town. Isiduko sabo ngamaNqarwane. Cell 0737366494 Email yam davidhela@gmail.com

  ReplyDelete
 87. Bhotani igama lam ndingu Thobeka umama uzalwa kwa Dlangamandla. Ndicela uncedo ngeziduko zakwa Dlangamandla. Ndiyabulela

  ReplyDelete
 88. Isizwe sama Mpandla siphumaphi?

  ReplyDelete
 89. ndicela uqonda ngesiduko u Nkilane

  ReplyDelete
 90. ndicedeni ngesiduko sooziphazi,oomagoBa,oomachi,oomBushu,ookhayisana oontsikizi emnyama(amampodomise)

  ReplyDelete
 91. ndiyacamagushe zidwesha zakuthi, ndingu Nomaxabiso mhlola waku Gatyane ndicela uncedwa ngeziduku oNobetha,oHlanga ndiphele

  ReplyDelete
 92. Mna ndingu mqadi ifani ndingu Mphithizeli, ikhaya liku Centane, kwilali yaku Holela. mna ndifuna ukwazi kanye kanye yintoni edibanisa uMqadi no Jola? kuba ndiva uninzi lwamaQadi azibiza ngoJola naxa ezinqula abiza izinqulo zakwa Jola. kodwa zange ndeva nakanye uJola ezibiza ngokuba ungu mqadi. ndicela ingcazelo apho.

  ReplyDelete
 93. Molweni, mna ndingu Robinson wa kwa-Nqola,(Ngqola), singaMampondomise, ooNyawuza-mahlamba ngobubende amanzi ekhona. I don't know much of my genealogy or where I originate from. That's the little I know of myself. I need to know ngee mvelaphi yam ne siduko sam.

  ReplyDelete
 94. Molweni,ndicela nindincede ngeziziduko nemvelaphi yaMayirha ubhongwana nzekwini nondzaba.kuthwa asihlobenanga namayirha oziyeka sampu thambo lenyoka ngoba thina sisuka kwabhaca.Ndingaluvuyela uncedo lwenu

  ReplyDelete
 95. Ndicela undithuthele oDosini

  ReplyDelete
 96. oozizi odlamini bona balunga ngaphi

  ReplyDelete
 97. NdinguJola oliNgcitshane u Mphankomo ndifuna ukwazile more

  ReplyDelete
 98. khanincede mawethu onako ukucacisa ukuba ooGqunu ngobani xa uzithutha, ndincedeni ndifuna ukuzazi.

  ReplyDelete
 99. khanincede mawethu onako ukucacisa ukuba ooGqunu ngobani xa uzithutha, ndincedeni ndifuna ukuzazi.

  ReplyDelete
 100. mawethu ndingu Gqunu ndicela ukucaciselwa ukuba ooGqunu xa bezithutha bathini bangobani

  ReplyDelete
 101. mawethu mandibulise... bendiqwenela ukuva ngendibano yamaMpondomise uba iyeyaphumelela, sesiphi isigqibo okwavunyelwana ngaso, ekuvusweni kwesisizwe?

  ReplyDelete
 102. Molweni mawethu
  ngu Dosini Noyila Ngcwina Mqhokrana
  ndicela OoDosini babe ne web site apho kuzo bhalwa zonke iziDuko zamaDosini inkcubeko nemveli ngokubanzi khe siqokelele nezi fani
  ndim
  Msitheli Tukwayo
  Engcobo
  0783106198

  ReplyDelete
 103. Osevile ngesigqibo ngaso ndicela andikrwece

  ReplyDelete
 104. Amaqam no Qamkazi bedibene?

  ReplyDelete
 105. Ndingula Nxotwe uQamkazi Gabazi Mfuza afulele okwelifu lemvula malangana impondomise kuQumbu kuGabazi ndinqwenela ukwazi ukuba omQam aba bedibene na noNxotwe uQamkazi bendlu yokunene ka Ngcwina

  ReplyDelete
 106. Singo Nxotwe hayi oNxothwe or oNxotha bendlu yokunene kaNgcwina

  ReplyDelete
 107. Mna ndinguGingqi, Ndicela undincede ngokuzithutha nangemvelapi yam

  ReplyDelete
 108. Ingaba zithini iziduko zonke zakwa Nxasana?

  ReplyDelete
 109. Ndicela umntu onokuthutha esisidyko umQam

  ReplyDelete
 110. Mna ndicela ukwazi imvelaphi okanye umlibo wama-Ndlane kulomzi waba-Thembu kwakunye nama-Thunzi emagqunukhwebeni

  ReplyDelete
 111. Molweni zinkosi

  Ndicela ukubuza le mibizo ilandelayo.
  Amaqadi no Jola bayazalana na? ukuba injalo bazalana njani? ingaba bayatshatiselana na? uthini umahluko xa bezithutha.

  Enkosi ndiyabulela.

  ReplyDelete
 112. Haybo bethuna ndicela ubuza ooTutuse ooNomdimba ithini imvelaphi yabo andiboni mpendulo yabo ndinguNonceba Taliwe eNgcobo

  ReplyDelete
 113. Ntozakuthi khanindithuthele ooMbotho

  ReplyDelete
 114. ndicela ubuza ukuba Umawawa onguMbhusha limpondomise?

  ReplyDelete
 115. Zidwesha zakwaXhosa ndiyabhotisa! Mna bendicelwa uncedwa ngomnombo wamaTshawe apho basuka khona ndisamile apho. Ndise Dutywa mna ndingu Nosipho Dunga.

  ReplyDelete
 116. Mzi kaphalo , khanicazulule le nyewe OGadluma bazalwa ngubani and imvelaphi yabo iphi kanye kanye bangabaThembu okanye Amampondomse or amaXhosa ngoba intetha ziyabetha-bethana , futhi uzinzo lwawo luphi apha kumhlaba wase Eastern Cape ngoba kukhona ako Gcuwa , Ngqamakhwe agcwele izwe nje.

  ReplyDelete
 117. Hello Bhuti can you tell me the origin of Mtshiza clan and Tusi clan ?

  ReplyDelete
 118. Hello Bhuti can you tell me the origin of Mtshiza clan and Tusi clan ?

  ReplyDelete
 119. Molweni sizwe sakuthi...ndicela ukucaciselwa,mna ndizelwe yhintombi yakwa Jola,ndikhuliswe kwa jola ndenzelwa amasiko kwa Jola.ihambile iminyaka njengangoku ndina 30 yrs,eyonanto ingandivisi kamnandi yhile yokuba utata wayengowakwa zulu Durban andisazi isiduko im not interested ngoba andimazi nalo tata.inyan yhile kucacile ba andikowakwa jola ,kodwa mna ndizalwa yhintombi yakhona ndakhuliswa khona namasiko ndawenzelwa khona...nam ndiyafuna ubangokhona...sithini isintu okanye isixhosa ngale meko yam ndingowaphi ndingubani? enkosi

  ReplyDelete
 120. Molo anonymous, into yokuthi uzalwe yintombi yakwa Jola wade wenza amasiko wakwa Jola lonto ayitheth' uba sowujikile wanguJola. Ungumtshana qha kwaJola. Kona bekufanele ba wenzwelwe amasiko khona, akho siphoso kulonto yonke into iyathethwa.
  Kwakhona ke kwelicala lokuba utatakho ngumzulu. Into yoba wena awuyithandi lonto kuba ungamazi kwaye engadlalanga ndima ayincedi nganto lonto kodwa ekugqibeleni ungumzulu, ukuba uyayilwisa lonto ngaphakathi kufana noba uzilwisa wena kwaye ngumlo ongasoze uwuphumelele lowo.
  Wena into ekufuneka uyenze kufuneka uqalise wenze uphando ngicela lika tatakho noba yinto ekrakrayo nah leyo, kwodwa uzoba uzinceda wena uzotsho uzazi ukuze nesizukulwana sakho singalahleki.

  ReplyDelete
 121. Molweni,ndingu Nombita ifani yam ku Tsolo,isiduko sam ndingu Ntshele,Mdlelanga,Ndokhala,Wabane nezinye ke,ndicela ukwazi ngemvelaphi yama Ntshele nezindlu zawo ngokunjalo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nam ndikuMdlelanga. Ndiyaqala ukuva omnye umntu onesisiduko ngaphandle kwabantu basekhaya. Thina singo Mdlelanga,Ntshele,Wabene Mlomo'bomvu,Sivunda,ndokhalela kubani ndingakhaleli kuMdlelanga.

   Delete
  2. Nam ndikuMdlelanga. Ndiyaqala ukuva omnye umntu onesisiduko ngaphandle kwabantu basekhaya. Thina singo Mdlelanga,Ntshele,Wabene Mlomo'bomvu,Sivunda,ndokhalela kubani ndingakhaleli kuMdlelanga.

   Delete
 122. Molweni bantu bakuthi, igama ngu Phelo ikhayalokuzalwa lise Libode emoyen. ngingu Cirha, uSabe,uNcibane,uHlomla,Ntswentswe,Nojaholo. ndicela ucaciselwa zeziphi ke ezi ze zamampondomise nazo na? ndibuya ilahleke xakuzothiwa sihlobene no Jola thina, bakhona oo Sabe nakubo u Cirha. ndise andazi kengoku ndicela uncedo tu. enkosi

  ReplyDelete
 123. Bhotani mawethu mna ndingu Gcaka uJola uMpondomise uMphahlumphankomo uNgwanya uQengeba uMadluba into eyancanca emfazini obelelinye phesheya kweTsitsa ithole loMthwakazi uNdongana...ndicela khendithelwe tshuphe ngomnombe wam uba uGcaka lona uzalwa nguban ndyabulela in advance

  ReplyDelete
 124. Bhotani mawethu mna ndingu Gcaka uJola uMpondomise uMphahlumphankomo uNgwanya uQengeba uMadluba into eyancanca emfazini obelelinye phesheya kweTsitsa ithole loMthwakazi uNdongana...ndicela khendithelwe tshuphe ngomnombe wam uba uGcaka lona uzalwa nguban ndyabulela in advance

  ReplyDelete
  Replies
  1. uGCAKA lo lingenaphi ithole lomthwakzi ngoba wabakho uGcaka umthwakazi engakbikho. Ukufutshane gqithi wena kwi ngwevu yethu umpondomise ozale utata kaGcaka gutatumkhulu wakho UMpondomise.

   Delete
 125. good morning I am busy tracing my origin also my surname is Mvulane uNcilashe I am being informed that our origin is amaMpondomise clan I'd like to be assisted with this please.

  ReplyDelete
 126. Bhotani mzontsundu, ndicela nje umntu onokundilandela imvelaphi yamaQoco, ooZikhali Mazembe, ooJojo, ooTiyeka, ooButsolo Beentonga, ooMbizane, ooMabombo

  ReplyDelete
 127. molweni!!

  ndicela ubuza kumntu onolwazi uBOMELA uzalana njani noSIHLOBO? NDIYAMBONA USIHLOBO UKWANGUJOLA. MNA ENDIMAZIYO UBOMELA NGURHUDULU.

  ReplyDelete
 128. Molweni bethuna man ndicela nindithuthele ooZongozi

  ReplyDelete
 129. Molweni bethuna man ndicela nindithuthele ooZongozi

  ReplyDelete
 130. Molweni, ndiyontombi yase Matolweni , nditshatele kooGadi ,Mthwaza eLibode. Ndicela nindincede ngezi ziduko zabo bantakwethu. Ezi zabo Gadi....

  ReplyDelete
 131. Molweni, ndicela uncedo mna ngomnombo woMathumbu, ooNcuncuza...nangezinye iziduko. Khaya liseMbizana eMampondweni

  ReplyDelete
 132. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 133. Bhotani kumz'ontsundu, Ngu Soyiso Ngcanga, e flagstaff emampondeni ngokwendawo. Mna ndizelwe ngaphandle komtshato yintombi yakwaNxasana,impondomisekazi okokutsho.ingxaki yam zange ndadibana necala likabawo wam, kwaye umama usweleke etshiphile so andizazi iziduko zakwicala likatata wam.ngokukamama utata way ngu Michael Gcaleka e mthatha. Into ebuhlungu usweleke engandishiyanga Na information yaneleyo kuze ndikwazi iziduko zakhe lo Michael Gcaleka. Eyonanto inzima zange atsho nokuba wayengowaphi kulamthatha. Ndiyayiqonda ukuba le information incinane for ukukwazi ukundincedisa kodwa ndiyacelo lo ethe wakwazi ukuba abantu abanefani ezingo Gcaleka iziduko zabo zithini. Inokwenzeka intoyoba oGcaleka(ifani) babeneziduko ezahlukileyo. NUMBER YAM #0780878468 EMAIL. Soyisongcanga0409@gmail.com. Enkosi

  ReplyDelete
 134. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 135. Ndicela iziduko zakwa Tshobisa bakith

  ReplyDelete
 136. Molweni zidwesha zakuthi ndicela uncedo...ndikhule ndingamazi utata ondizalayo ndithi ndofumanisa ngoku kuthiwa ndingu Gqunu nto nayo andikwazi uzithutha kwaye ndizenzile inzame kodwa ayiveli tu inzalelwane yakwa Gqunu....ndicela uncedo mawethu

  ReplyDelete
 137. Amabhushwa wona angenaphi kumaMphondomise

  ReplyDelete
 138. Mna ndinguZotsho, Manci, Wabane, Maqholo, Thintisa, Waka, Msebe, Mbali,.....ndicela ukwazi ukuba ithini imbali yethu kuba ngoku sikumhlaba waseDutywa. Andile Ngxoza

  ReplyDelete
 139. Mna ndingowakwaMathumbu eMbizana andazi uthini xa ndizithutha ndazi xa bethi ncuncuza mbilini nditsho ndiphelele apho ndicela nindincede ngemvelaphi neziduko zakwamathumbu

  ReplyDelete
 140. Mna ndingowakwaMathumbu eMbizana andazi uthini xa ndizithutha ndazi xa bethi ncuncuza mbilini nditsho ndiphelele apho ndicela nindincede ngemvelaphi neziduko zakwamathumbu

  ReplyDelete
 141. Anonymous: ndiyabhotisa apha ekhaya..ndicela ubuza ooMpehle bayazalana na noJola?

  ReplyDelete
 142. Molweni bakwethu Ndingu Nonkululeko Mthimkhulu ndicela uncedo ngeziduko zakwa GINYA pls

  ReplyDelete
 143. Ndingungxabane, xa ndizithutha ngoku phenylephrine ndithela ncedani hle

  ReplyDelete
 144. itsho wena mntakwethu imbali..uNjanya nguye ozala uMpondomise noMpondo imfuni ibe nguXesibe

  ReplyDelete
 145. Molweni. Ndicela ubuza mna uba apha wMampondomiseni ngubani u Phahlo? Wayeyintoni?

  ReplyDelete
 146. Molweni. Ndicela ubuza mna uba apha wMampondomiseni ngubani u Phahlo? Wayeyintoni?

  ReplyDelete