Thursday, July 15, 2010

Imvelaphi yomXhosa

Ithi imbali uXhosa wayesisinyanya samandulo esasiliqhawe ezimfazweni, uhlanga lomXhosa lwaza lwathiywa emva kwaso. Isizwe somXhosa ke sisizukulwana sesinyanya eso. Ngokwalembali, uXhosa lo wayezalwa noZulu, noSwazi bezalwa nguyise wabo uNguni.

Xa ndikhangela ke, akukho enye imbali endiyifumanayo ngaphandle kwa le ingentla. Lonto ithethe ukuthi ngenene uhlanga lwethu lwalusemnyameni ngokwasekubhaleni. Asinolilela ubisi olwachithekayo ke, okukokwethu kokokuba sifundise, sibhale ngesiXhosa, khon'ukuze inzala yethu ibenolwazi oluphangaleleyo ngemvelaphi yethu ukususela kulembali ingentla ukuya phambili.

Kude kube lixesha elizayo!



Tamara Booi

22 comments:

 1. Okokuqala mandizibulise kuwe mnta' kaBooi, ndibulele maan kakhulu ngelithuba usinike lona lokubheka emva sikhumbule ezamandulo. Esiphila kulo kaloku namhlanje ixesha lisiphangile, lasishiya sibhidekile - okomntu lo ugwetywe engenagqwetha! Asisazi nokuba sibheka pha okanye siza nganeno.

  Ndiqale ke le mbalelwano ndifuna ukuphosa amafutshane ngalembali kaXhosa. Indincumisile, yenza kwakho nto izolayo kwelinzulu kum. Ewe andikhumbuli kukho mbali inje ibhalwe phantsi endakhe ndahlangana nayo, kodwa ngenxa yobuvuvu obuninzi endibufundileyo (obubhalwe phantsi)ngathi sizwe esintsundu zezinye iintlanga, eyam intliziyo inxanelwe kukukholelwa nayiphi na imbali, eyakhayo, ebaliswa ngesizwe sakuthi. Ndisezokuphanda kodwa okwangoku, imbali enikwe phezul' apha iyandoneza. Enkosi.

  ReplyDelete
 2. Ndiyabulela ngokuthi uphefumle mfo kaNongqo!

  ReplyDelete
 3. Sikhokele TshangisaMay 23, 2012 at 6:57 AM

  Ngxatsho ke nto KaBooi,okokuqala mandibhotise ndibulele pha kumfo ka Nongqo ngokuphalaza eyakhe imbilini kulo mba ubaluleke kangaka.

  Mna ndithanda ukuthi ewe sifana nqwa neempula zikalujaca kwelinqanaba lamasiko(singabantu aba bangathi abanawo tu amasiko) kodwa ke mabandla kaPhalo masingalahli mbeleko ngakufelwa, makuzanywe iindlela ezitsala umdla wabantu abatsha ukuze bamanyane apha kwisintu, IsiXhosa ke ukutsho.

  Andazi nokuba ndiyayiloza na, kodwa zikhona izinto ezifana nemixhentso neengoma zakwaXhosa, mazike zityelele zonke iindawo ezinabantu bakuthi, Ndiselapha kulomba wokutyelela, inkosi yethu (UZwelonke Sigcawu)makahambele nezinye iindawo, angapheleli ezilalini, nathi sazi noko ukuba sisenabo ubukhosi. Enkosi

  ReplyDelete
 4. ukumnkani waMaxhosa maka bonakale eluntwini lonke lwakhe, kuzo zonke indawo ezina Maxhosa. sinqwenela abonakale njenge yaMazulu. nathi sizingce ngeKumnkani yethu. enye into kutheni sine kumnkani ezingaka? kodwa zithetha isiXhosa

  ReplyDelete
 5. athini Amazngwa xa ezithutha kwakunye namasiko awo onolwazi makandincede.

  ReplyDelete
 6. Msitheli Tukwayo
  Ngxatsho ke mzo ntsundu
  ngu Dosini oxakwe kuzi thutha andazi noba ndithi
  qengeba ,mpankomo,nonkila tholelomthwakazi njlnjl
  Ndicela uncedo

  ReplyDelete
 7. Aaaaaaaaahhhhhhh! Mziwaka Xhosa, nam ndiyazibulisela namhlanje juni mawethu, ndinombuzo umnye nje qha, Ingaba ithinini ivelaphi yamaNgwevu, ngamanye amazwi ndicela undivezele umnombo wawo, enkosi,

  fikile!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bantwana bomgquba!! #enemincili

   Mandibhotise kuni nonke nto zobawo, mna ke ndinguTshangisa, uZulu, uMhlatyana, uSkhomo, uMngwevu, uRhudulu, uSnuka, uBhodl'inyama, ndiphuma phaya ezantsi kumhlaba waseGobe kwisithili sakuCentane. Ndiza kuwe nto kaBlauw

   Mandulo phayaa ngemfazwe zakwaXhosa kwafika iingwevu zikaZulu ziphuma lee kumhlaba waseNatal zisiza kwelakwaXhosa, zafika ke zancedisa uTshawe ekulweni imfazwe, kwathi ke emva koba beyoyisile lo mfazwe waze uTshawe wazibulela ngoba azisikele uMhlatyana kwesizwe sakhe. Yilo mbalana endinayo ngaMangwevu ke mntakwethu, ndandiyifunde kudala ndisedyongo.

   Ndimkile bantakwethu

   Delete
 8. Goba

  Ndingu Zotsho,uXolo, uDunywa ,Nomyezo
  ndinqwenela ukuzazi kakuhle kuba minzi umbhodamo kwesiduko Singu Zotsho..............ndipha KuGatyana.

  ReplyDelete
 9. Molweni bathandekayo. NdinguSiphokuhle Mpomane kuQumbu eMahlungulu. Ndazi ezi ziduko zilandelayo kwiziduko zam. Ndicela uba kukho umntu ukwaziyo andongezelele. Hlathi, lisa jambase mfene sanzanza owanzanzazela emntwin kwatsho kwavela umntu ndlazana canzi ciki ngcagala ngethe mazabiwe mazinywa'mhlophe bhabhez'ilokhweni hlangomv'eliweni Khiba khamadi a Phofolo dosoyi. Ababaziyo bathi bayathakatha kodwa ithi eyam ayifani neyakho kuba thina asithakatheli kubulala sithakathela impilo udlumhluzi inyama engayityanga. Umpundu zincinci zilingene ukuzusa. Ndicela nongeze

  ReplyDelete
 10. Mandizibulisele nam mzi ka Phalo sizukulwana sika Gcaleka, ke mna ndinguMyalo, Thoyana, Mbotho, Phama ndipha eMtata kwilali zase Qokolweni, nam bendifuna usazi kabanzi esisiduko saseMayalweni nemvalaphi yaso, onolwazi ndicela andicela andincede......Enkosi

  ReplyDelete
 11. Mandizibulisele nam mzi ka Phalo sizukulwana sika Gcaleka, ke mna ndinguMyalo, Thoyana, Mbotho, Phama ndipha eMtata kwilali zase Qokolweni, nam bendifuna usazi kabanzi esisiduko saseMayalweni nemvalaphi yaso, onolwazi ndicela andicela andincede......Enkosi

  ReplyDelete
 12. Ndizibulisele kuni bantu bomgquba. ngumamCirha lo. Andazi noba ndiphuma ecaleni. Ukuba kunjalo mandicele uxolo kwangoku. Ndinombuzo, ndicela ukwazi ukuba apha kwaXhosa sinalo na isiko ekuthiwa "kukubuyisa izihlwele okanye ukufaka izihlwele" Camagu

  ReplyDelete
 13. Mandizibulisele mzontsundu umzukulwana ka Gcaleka ndizawuza kuwe mcirha ndikwa nguye umcirha nam pha kuGatyane, ndizawuqala ngeligama lithi isihlwele xa ndili cikozela ndingathi ligama lemboleko kwalapha kuthi mzontsundu ligama eliye lisetyenziswe ngamagqirha ibe wena ungu ncibane lingekho kwimvelaphi yakhi ndize kumbuzo wakho wokubuyiswa kwesinyanya ikhona lonto, yenzeka xa kutshone intloko yekhaya utata ke ukutsho oko xa egqityiwe ukuzilelwa ngenkomo kuye emveni kwethutyana elide ngokushiyana kwamandla nempiko zokwenza uye abuyiswe ngenkomo lilapho elam ulwazi ndisemile apho enkosi.

  ReplyDelete
 14. Ndinombuzo . Umntu xa ubhubhele kwenye indawo ubuyiswa njani ngantoni kwenziwa ntoni kanjani.

  ReplyDelete
 15. Ndicela ukubuza . Xa umntu ebhubhele kwenye indawo ubuyiswa njani ngantoni kwenziwa ntoni kanjani . Camagu..

  ReplyDelete
 16. Ndiyayiva ukuba uXhisa,uZulu noSwazi bazalwa nguNgni,cela undibalele bonke abantu abazalwa nguXhosa

  ReplyDelete
 17. NdiliJola ungwanya uphahla uzwelibanzi , ndicela ukwazi ngeNkosi zamampondomise ezikhoyo ngoku.

  ReplyDelete
 18. Ndingu mamngxongo ndicela ukwazi kabanzi ngamasiko nezithete zamangxongo, isikakhulu xaku tshatiswa, utsiki,ukuqatywa nezinye

  ReplyDelete
 19. Ndicela ukwazi ngeziduko Zakwa Mapoma
  Enkosi

  ReplyDelete
 20. Ndiyabhotisa mz'ontsundu wakwantu
  Ndicela ukunatyiswelwa ngomnombo wama Khwetshube OoYokazi.

  Ndizinze Kwisithili samampondo EBizana.

  ReplyDelete