Thursday, April 12, 2012

Imbali ngeeKumkani zamaXhosa

U-XHOSA uzele u-MALANGANA noNKOSIYAMNTU. U-NKOSIYAMNTU uzele uCIRHA, uJWARHA noTSHAWE. Ubukhosi bohluthwe nguTshawe kuCirha kwidabi lokwahlulwa kwephuthi engqina. U-TSHAWE uzele u-NGCWANGU, u-NGCWANGU uzele u-SIKHOMO, uSIKHOMO uzele uTOGU, uTOGU uzele uNGCONDE, uNGCONDE uzele uTSHIWO, uTSHIWO uzele uPHALO. Idlu yasekunene iqale apha kuPHALO. Uzele uGCALEKA noRHARHABE - uGCALEKA uzala uKHAWUTA, uKHAWUTA uzala uHINTSA, uHINTSA uzala uSARHILI, uSARHILI uzala uSIGCAWU, uSIGCAWU uzala uGWEBINKUMBI, uGWEBINKUMBI uzala uNGANGOMHLABA no ZWELIDUMILE, uZWELIDUMILE uzala uXOLILIZWE. Kwicala lasekune uRHARHABE uzele uMLAWU noNDLAMBE. U-MLAWU uzele uNGQIKA, uNGQIKA wazala uSANDILE, uMAQOMA, uTYALI noANTA. U-SANDILE uzala uGONYA, uGONYA uzala uFAKU, uFAKU uzala uARCHIE VELILE, uARCHIE VELILE uzala uMXOLISI, aze uMXOLISI azale uMAXHOBAYAKHAWULEZA.

Ithi ke imbali esisizwe salwa iimfazwe ezithelekelelwa phaya kwisithoba(ukusuka kunyaka ka 1771-1878) nabelungu. Sasisilwa ngemikhonto sisilwa abelungu abadubula ngemipu.

AmaXhosa ke sesinye sezizwe zikaNtu ekuthiwa zisuka phaya kulamachibi makhulu kuthiwa ziGreat Lakes.

Ingcwaba likaSIKHOMO uyise kaTOGU liseNtabankulu eMzimkhulu. Elika TOGU uyise kaNGCONDE liseQhokoma eNgqeleni. Elika NGCONDE uyise kaTSHIWO liseCumngce eBuntingville. Elika TSHIWO uyise kaPHALO liseNgcwanguba eXhorha. Elika PHALO liseTholeni eThongwane. Elika GCALEKA liseMnyameni kuCentane. Elika HINTSA unyana kaKHAWUTA liseNqabarha kuGatyane phesheya koMbhashe. Elika Sarhili unyana kaHINTSA liseSholorha eXhorha. Elika NGQIKA liseMkhubiso kwaLanki. Elika SANDILE lityholwa kwiindawo ezintathu. Abanye bathi likwaZidenge eCumakala, abanye bathi likwiNtaba kaNdoda, kanti abanye balikhomba kumahlathi akwaHoho. Elika SIGCAWU liseMngazana eXhorha. ElikaNDLAMBE liseXinirha. Elika TYHALI NGQIKA likuMakhahlana eDikeni entla kwesinala phezu kweTyhume. Elika RHARHABE lona liseXuka eNgcobo. Lize elika TSHAWE libeseWilo eMqanduli.

Thursday, April 5, 2012

OoNqaba

UMBUZO:

Umbuliso,

Ndiyintombi yomXhosa ezingcayo ngemvelaphi yayo. Into nje endibethayo kukungayazi ncakasana le mvelaphi. Ndingu MaNqana mna isiduko yaye kuthiwa sihlobene noJola sisuka sonke kwindlu yakwa Mpondomise. Andinabo ubingqina balonto yaye naxa ndisiva abantu bethetha ngeziduko azange ndakhe ndabava besibiza esam isiduko. Xa ndichazela umntu usuke athi uyaqala ukusiva. Owakhe wasiva athi ndingu Jola. Ndicela undicacisele.

IMPENDULO:

Ewe banyanisile, uliMpondomise uqobo!

Iziduko zamaNqana zezi:

Nqana
Nakisa
Mdanda
Ntsika-zimnyama
Sicamba
Nomakhungela
Sihlobo sikaMona
Amalandula ephethe
Ameyiwa eseya
Ngwanya
Jola!

Kanti uthi uBurns-Ncamashe xa ebonga amaNqana:

AmaNqana kaNgxesha
Abantu abazalana namabululu,
Kusenzel'ukomelez'imikosi yakwaLuthsaba,
Kuba ngamabandl'aphakuphaku,
Kub'agutywa yinkunz'emfene yakwaNkobonkobo,
Iqegu lomshumayeli wakwaNonzwakazi kaMzimba

Isilo samaMpondomise

UMBUZO

UDosini ngumkhuluwa kaMqabashi kwindlu enkulu, uJola noNgwanya baphuma kwindlu encinci. Kutheni uDosini noMqabashi xa benqula ebiza uJola noNgwanya bendlu encinci

IMPENDULO

UJola kunye nonyana wakhe uNgwanya banqulwa phantse ngawo onke amaMpondomise ngenxa yokuhlonitshwa. Oku kwenziwa yimbali awayenzayo uJola:

Mhla wazalwa uJola kwabonwa inyoka emva kwalendlu wayezelelwe kuyo. Emva kwethuba lo nyoka yaphinda yabonwa izisongele apha efukwini. Yanganzingwa ke lo nto kwaphela kusithiwa lo nyoka liwele lakhe. Igama lalo nyoka kuthiwa yiNkwakhwa (elinye igama layo nguMtshantshakazi).

Yaqalela lo mini ke le nyoka ukuhlonitshwa ngamaMpondomise. Le nyoka ke yaphinda yabonwa ifile ecaleni kwesidumbu sikaJola emva kokuba ebulewe emfazweni. Isiko lamaMpondomise lokungcwabela iinkosi ezizibeni laqalwa nguJola.

Amangcwaba eenkosi zamaMpondomise ukuquka nelikaJola noNgwanya alele kulemilambo: Mzimvubu, Thina (apho kulele khona uJola noNgwanya), Tsitsa noMthatha.

Namhlanje amaMpondomise asazenza izingxengxezo emlanjeni. Aqhuba iinkomo azise khona ize ke leyo ithe yafika yabeka isimba lobulongwe ixhelwe. Umlenze wasekunene kusikwa kuwo ingubo okanye intsonyama emva koko uphoswe emlanjeni, kunye nembewu yombona, icuba, izikhwebu zombona, amazimba, imbewu yemfe, umxoxozi neyethanga.

UJola yiyona nkosi yathi yaduma kangangokuba amaMpondomise alikhankanya rhoqo igama layo xa enqula.

OoDosini

UMBUZO:

Hi

Can you please help me with the clan called Dosini,how to pronounce it and izithakazelo zabo please

IMPENDULO:

Bhota Mlesi,

U-Dosini umbiza njengokuba ebhaliwe: D-O-S-I-N-I

Xa bebongwa kuthiwa:

Dosini
Ncele, Ntose, Nqabashe, Ngcelenduna
Mqhorhana, Ngxow'inoboya
UNoyila, uNogqaz'umthonyama
Isihlobo sikaMthimkulu, sikaBhungane yena mntu ungaphezulu nakuThixo,
Kuba abantu ubanike amabele,
Ingqond'enebala
Ngwanya kaMajola
UMajola inyoka enothando
Kuba ityelela abafazi endlwini!

Iziduko zamaMpondomise

UMBUZO:

Hi.

I recently found out that I'm a Xhosa and belong to the Mpondomise clan. My surname is Matimba (Mathimba)

I've been searching the net trying to find atleast some history of how we came into being kanye nesiduko sakithi Please help...

Kind Regards

IMPENDULO:

Bhota Mlesi,

Andizukwazi ukuphendula nkcakasana, ngoba isizwe samaMpondomise sibanzi kakhulu.
Nazi iziduko zawo:

OoNgxabane
OoNgcitshana
OoJola
OoNxotha
AmaQadi
OoGcanga
OoDosini
AmaNgwevu
AmaMpinga
OoQhinebe
AmaMpehle
OoMhaga
OoMabhengu
OoMnjuza
OoBhukwana
OoZongozi
OoNdobe
OoFola
OoNxasana
OoNqana
OoDedeza
OoKrancolo

Uyanaba ke kwisiduko eso uhlobene naso.

Monday, January 10, 2011

Qadi, Dosini, Jola - Bahlobene njani?

Hi Tamara

I thank you for this very innovative blog. I would like to be visiting the blog more in future as I am very passionate about this form of platform.

I am in need of some information about my clan name and would like to get any info on it. Isiduko sobuQadi noDosini in relation to ubuJola is something I’m needing clarity on as I have observed that people have varying understand information.

I look forward to your response via email or the blog.

Impendulo:


Bhota Mlesi

Uyakukhumbula ukuba iziduko ziyahluka ngokusetyenziswa, kwizindlu ngezindlu. Kodwa ukuba uthi unqule wonke umnombo wesosiduko, uye ukufumanise apho ukuzalana kwazo. OoJola, Qadi, Dosini yinzala yasemampondomiseni - sisizwe samaMpondomise; bahluke ke ngokwezindlu zawo.

Imbalana ngamaMpondomise

Xa ke kulandwa umlandu kaMpondomisa kuthiwa - NguMpondomise kuze uNtose kuze uNgcwini. UNgcwini wazeka iintombi ezimbini, intombi yaseMaqwathini kunye nentombi yomThwakazi. Le yasemaQwathini yenziwe indlu enkulu, yaze le yomthwa yenziwa indlu yasekunene. Kwindlu enkulu uNgcwini uzele uDosini, uNqabase noNgqukatha. Ekunene uzele uCirha, uMthe, uMajola, uNgwanya, uPhalo, noHlontsi.

OoQadi babongwa ngoluhlobo: Qadi, Ngcinase, Mdlana, Mbaba Wulashe, Qengeba, Qhushana, Jola, Gonqa, Ngcqwini, Mpondomise, Mphankomo, Thole lenkwakha, Isibhekubhu esibhebhesha sakulo Yokazi EsiMpondo zisibhebhelele Ngubholokodl'uphila kuzenzela

Imbalana ngoDosini:

UDosini kuthiwa ibingumntu onobugqi bokuziqaba ngodaka wonke umzimba. Ngenye imini wabonwa ngamakhwenkwe eqabe oludaka aze amhlasela ambulala. Wangcwatywa phezu komlambo iLothana. Ingcwaba lakhe lathi lagqabhuka umthombo wamanzi abanda ceke emini, kanti ebusuku atshisa kakhulu. Abantu lamanzi bawakha bawasele, abanye bahlambe ngawo, abanye bade bagabhe ngawo kuba ayimpilo. Abanye benza udaka kuwo baqabe lona.

OoDosini ke babongwa ngoluhlobo: Dosini, Ncele,Ntose, Nqabashe, Ngcelenduna, Mqhorhana, Ngxow'inoboya, uNoyiila, uNogqaz'umthonyama, Isihlobo sikaMthimkhulu, sikaBhungane yena mntu ungaphezulu nakuThixo kuba abantu ubanike amabele, Ingqoq'enebal, Ngwanya kaMajola, uMajola inyoka enothando kuba ityelela abafazi endlwini!

Enkosi

Thursday, July 15, 2010

Zingce ngolwimi lwakho

Bhotani maXhosa

Ngokokwam ukucinga, abona bantu bajongelisa phantsi ulwimi lwethu ikwa sithi bantu balo! Kukho izinga eliphakamileyo lokwamnkeleka kwemeko yomXhosa ongakwaziyo ukuthetha isiXhosa okanye naluphi na olunye ulwimi lwabantsundu. Ewe amaxesha ngamanye, kwaye phantse yonke into yenziwa ngokusebenzisa ulwimi lwasemzini - isingesi ke, kodwa ilihlazo elinganyamezelekiyo ukubona umXhosa ongakwaziyo ukuthetha ulwimi lwakhe futhi angabi nawo nomdla wokuzazi nalapho asuka khona.

Ewe, lomba udala ingqondo-mpikiswano ngoba, umzekelo - nam enyanisweni njengonozala osemtsha, iminqweno yam kukuthumela unyana wam kwizikolo ezisezidolophini - apho ke kuhlohlwa ngesilungu. Bendisoloko ndizithembisa ngelithi, uyakuthetha isilungu eso phaya esikolweni kodwa xa efika ekhaya uzakuthetha isiXhosa. Mva nje, ezozicwangciso ziya zisiba yimibono ngoba nasekhaya ngoku kusetyenziswa ulwimi lwesingesi ukulungiselela umntu osincedayo ophuma emantla eAfrika.

Kuyo yonke lonto, andethi-mandla ekuziqhayiseni ngobuXhosa bam - ndingumXhosa kwaye ndiyazingca ngalonto! Ndizimisele ukwenza konke okusemandleni am ukukhulisela abantwana bam ekusazini isiXhosa nentsingiselo yamasiko aso.

Ingaba usengxakini yokungasazi isiXhosa? Yintoni unobangela? Uyafuna ukusazi okanye wanelisekile yimeko okuyo? Khumbula ukuba, ngokwaneliseka kwakho ekungalwazini ulwimi lwakho unyhasha uhlanga lwakho. Lonto eyenza ukuba kukhule iilwimi zasemzini, kude kucace ukuba olu lwethu ulwimi sinentloni ngalo.

Iyandikhwankqisa into yokuba, xa umXhosa ethe wabhuda isilungu kwintetho yakhe - kuqala kwathina ukujongana ukubonakalisa ukumenyelisa okanye ukuhlazeka yilonto. Mamela owasemzini ke xa ethetha isilungu esingekho-mgangathweni - anqwale nje umntu omnyama ukubonakalisa ukuba uyayiqonda ukuba ufuna ukuthini (ungenzi njalo nje nakulo wakuni?). Into eyenza lento kukuba asizindli ngokungakwazi kwethu ukuthetha isilungu, lonto eyenza uba sicinge ukuba ilihlazo lonto.

Zidle xa usophula ulwimi olungelolwakho ngoba olwakho uyalwazi! Kwaye yithathe njengempumelelo ukwazi ezinye iilwimi hayi ngokunyanzeleka. Kulungile kananjalo usityabula isilungu ukusithetha oku, kodwa ngokokwam ukucinga - yiba kanti uyalwazi nolwakho ulwimi.

Tamara Booi