Monday, January 10, 2011

Qadi, Dosini, Jola - Bahlobene njani?

Hi Tamara

I thank you for this very innovative blog. I would like to be visiting the blog more in future as I am very passionate about this form of platform.

I am in need of some information about my clan name and would like to get any info on it. Isiduko sobuQadi noDosini in relation to ubuJola is something I’m needing clarity on as I have observed that people have varying understand information.

I look forward to your response via email or the blog.

Impendulo:


Bhota Mlesi

Uyakukhumbula ukuba iziduko ziyahluka ngokusetyenziswa, kwizindlu ngezindlu. Kodwa ukuba uthi unqule wonke umnombo wesosiduko, uye ukufumanise apho ukuzalana kwazo. OoJola, Qadi, Dosini yinzala yasemampondomiseni - sisizwe samaMpondomise; bahluke ke ngokwezindlu zawo.

Imbalana ngamaMpondomise

Xa ke kulandwa umlandu kaMpondomisa kuthiwa - NguMpondomise kuze uNtose kuze uNgcwini. UNgcwini wazeka iintombi ezimbini, intombi yaseMaqwathini kunye nentombi yomThwakazi. Le yasemaQwathini yenziwe indlu enkulu, yaze le yomthwa yenziwa indlu yasekunene. Kwindlu enkulu uNgcwini uzele uDosini, uNqabase noNgqukatha. Ekunene uzele uCirha, uMthe, uMajola, uNgwanya, uPhalo, noHlontsi.

OoQadi babongwa ngoluhlobo: Qadi, Ngcinase, Mdlana, Mbaba Wulashe, Qengeba, Qhushana, Jola, Gonqa, Ngcqwini, Mpondomise, Mphankomo, Thole lenkwakha, Isibhekubhu esibhebhesha sakulo Yokazi EsiMpondo zisibhebhelele Ngubholokodl'uphila kuzenzela

Imbalana ngoDosini:

UDosini kuthiwa ibingumntu onobugqi bokuziqaba ngodaka wonke umzimba. Ngenye imini wabonwa ngamakhwenkwe eqabe oludaka aze amhlasela ambulala. Wangcwatywa phezu komlambo iLothana. Ingcwaba lakhe lathi lagqabhuka umthombo wamanzi abanda ceke emini, kanti ebusuku atshisa kakhulu. Abantu lamanzi bawakha bawasele, abanye bahlambe ngawo, abanye bade bagabhe ngawo kuba ayimpilo. Abanye benza udaka kuwo baqabe lona.

OoDosini ke babongwa ngoluhlobo: Dosini, Ncele,Ntose, Nqabashe, Ngcelenduna, Mqhorhana, Ngxow'inoboya, uNoyiila, uNogqaz'umthonyama, Isihlobo sikaMthimkhulu, sikaBhungane yena mntu ungaphezulu nakuThixo kuba abantu ubanike amabele, Ingqoq'enebal, Ngwanya kaMajola, uMajola inyoka enothando kuba ityelela abafazi endlwini!

Enkosi

79 comments:

 1. Molo Mlesi ndinovuyo xa ndifumene indawo enjengaleblog. ndicela ukucacicelwa ngomnombo wamaVundle OoBhayi...ndisisizukulwana sesizukulwana kodwa kukhona ukuphithana endingakuqondi kakuhle phakathi kwamavundle, abeSuthu kunye namaMvulane

  ReplyDelete
  Replies
  1. /Amagu uNcilashe noBhayi ngamawele bazalwa nguMvundle(Mofokeng) ngabeSuthu baphuma eLesotho ngamaMvundle

   Delete
  2. kholisile.mvulane13@gmail.comDecember 22, 2015 at 6:55 AM

   ncilashe was not a twin brother of bhayi.he was born many years earlier than him.

   Delete
  3. kholisile.mvulane13@gmail.comDecember 22, 2015 at 7:01 AM

   ncilashe was not a twin brother of bhayi.he was born many years earlier than him.

   Delete
 2. people let us go back to our fathers and ask these questions and get a proper clarity, no1 if your info is less please do not come here and write staff which you don't know coz you are misleading others , the person who came which the history yaMampondomise is totally wrong and I stand for that

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous khawuze nale uthi yiyo ,khe sive, sityebise indlebe

   Delete
 3. Haai Sisi

  I am one of those people who thank you about the information you injecting to us.

  My clan name is Dosini and my girlfriend's one is Mamqadi, her mother didn't get married so my girlfriend which am intending to marry her very soon is using her mothers clan name. What i want to know is that "am i wrong if i want to take her to be my wife" please help.

  Am looking forward to your response via Email.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I can be very happy if you can be answered so I can also know. In some instances the like in my family for instance, my father's big brother whose clan name is Dosini married maNgcitshana. I also know of another Dosini who married maNtlangwana who is also of the Mpondomise clan. It is believed the Mpondomise clan is very big that is why these relationship occur. I hope I have tried to answer as I am also dating a Qadi girl being a Dosini myself.

   Delete
  2. There is nothing wrong. Kuba anizalani.

   Delete
  3. Chulumanco ka Mbantsa kuTsoloJanuary 29, 2018 at 8:02 PM

   Ingcaciso mawethu iyafuneka kuqala. AmaMpondomise akaso siduko(clan), sisizwe(tribe). Kukangako ke ubona izindlu ngezindlu zamaMpondimise zizekana. AmaJola angazeka kwa Ngcitshane, amaMpinga azeke emaQadini amaCwerha azeke kooNxuba, njalo njalo. Ndidl'amafutha.

   Delete
  4. Kengoku umntu onguJola, ngaba angamzeka UmaDosini?

   Delete
 4. Camagwini Mathol'elendlu emnyama ndicela ingcaciso ethe vetshe malunga nemvela phi kwanonxukumano yeziziduko zithathu Sukwini,Mgqwashu noSithathu kuba kwiblock ebendike ndafukuyo andikhange ndaneliseke yaye inxaxhe kakhulu kwimbali endake ndayifumana kwesinye isisele senyathi Vuyiswa

  ReplyDelete
  Replies
  1. MaXhosa Amahle nam ndingavuya ukuba unokuphenduleka uVuyiswa kuzokube kuphenduleke kwanam. ndiyafuna ulwazi bethuna

   Delete
  2. /Amagu Sukwini(Inqua) luhlanga lwabaThwa elangena emaXhosa lizalwa ngukumkani #obona(Chobona) ngabaThwa phaqa bekunye naGqwashu(Damasqua) /Amagu

   Delete
 5. Camagu mzontsundu

  Lukruthakruthwano lwantoni na olu, ewe ndiyavuma umntu makangezi nento enganasihlahla apha kuba ulahlekisa inkitha yomzi kaXhosa kodwa wena umbhali okanye mlesi othi imbali yamoMpondomise ayiyo, yiza nale iyiyo kudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Ngxatsho ndisatshaya!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. mandaleke umsundulu nam maXhosa nanjengomntu ucinga uba unolwazi ngamaMpondomise nanjengoko ndili Mpondomise mna buqu. uNgcwina wayenabafazi abahlanu, kwindlu enkulu uzele u Dosini, ekunene wazala Jola, kwiqadi lendlu enkulu uzele uMqadi, kwiqadi lasekunene uzele uBhukwana, exhibeni uzele uNgxabane!! ngamafutshane u Dosini no Mqadi ngabantakwe(brothers)ntonje bohluke ngomama kwaye ngu Dosini omdala kulandele uJola kuze uMqadi!! ndisatshaya mzikantu

   Delete
 6. kanti unqana yena akazalani nojola,nodosini

  ReplyDelete
  Replies
  1. /Amagu uNqana yinkomo ekwamkelwa amaNgwe kaMlambo(Mabhedla) kwaBomvana nguKumkani Jalamba kaTshezi /Amagu

   Delete
 7. Camagwini kwaXhosa

  Mna ndinguJola umangwanya.....ndicela ukubuza ukuba lonto ithetha ukuba NdiNguMadosini?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ndizazi zizalana mna, nakwindawo endikuyo zaziwa kanjalo. Koko ńje kuku shiyana kwezindlu kodwa unguJola awuno yolala nentombi kaDosini.

   Delete
  2. ewe mangwanya kunjolo xa useza umsebenzi uyakwazi ukuwuquba uDOSINI NORHUDULU.

   Delete
 8. Mna ndingu Jola,mpondomise,umphankomo,tholelomthwakazi,intombebelenye,phesheya komlanjana ndicela ubuza ingaba ndafundiswa ngendlela eyiyo na? Ndisatshaya!

  ReplyDelete
  Replies
  1. nto yakuthi ndim lowo ndifuna uzazi kuba kandijonga eziduko zakwampondonise ndiyaxakeka

   Delete
 9. Bhotani mzi kaXhosa

  Mna ndinguNgcitshane unkwenkwezana umevamhlophe umfazobelelinye phesheya komlanjana etc iphinde ibenento enoJola phakathi endifuna ukwazi ingaba ndisekwanguye nah uJOLA,uDOSINI uMQADI?


  I AM LOOKING FORWARD FOR YOUR RESPONCE

  ReplyDelete
 10. I am very glad if I can help someone understand.

  ReplyDelete
 11. Mzi Wakuthi

  NdinguBlangwe uNqarhi,UNzila KaMnzothwana,uNzolo uMnyamana khawundityebisele ngale ndlu yakhuthi undilungise ukuba ndiyithutha gwenxa,unabe ke ngakumbi khe ndive xa sizithutha ukubheka phambili sithini,

  ReplyDelete
  Replies
  1. /Amagu Mntwanomhle! Uyavuba uBlangwe yindlu ezimeleyo,uNzolo noNzila yenye yezindlu zikaDikela wena unguBlangwe Nqarhi uDikela Noni Ntswayibana mQwathi /Amagu

   Delete
 12. imvelaphi yamanqana nalapho asuka khona phantsi kwenkosi nomhlaba?

  ReplyDelete
 13. Nam ndingathanda ukuva ingcaciso leyo gqwshu no sukwini

  ReplyDelete
 14. Buyiswa Mamdlane Homani(Humani)February 16, 2014 at 11:56 PM

  Molweni mzontsundu,,ndithatha elithuba loba ndithi enkosi kuwe Mbhali(Tamara) ngale Blog.Ndingumntu oyithandayo kakhulu imvelaphi yam nobuntu bam ngokubanzi....Mna Ndingu Mamdlane ,tutuse,nomdimba ,ntlokwana ibanzana,mamthembu wase Ngcobo.Ndingavuya ukwazi ngakumbi ngaMandlane....Ndizalwa nguMadunjane(Nxasana)..Enkosi

  ReplyDelete
 15. Ndicela nindithuthele ooNtlane ooMpofu

  ReplyDelete
 16. uNjanye uzele unyana
  ogama linguMalangan'. ke...uRudulu...owaye nguyisekaz' apha kuMalangan'...uRudulu...ozala ke esi sizwe kusasa nje kuthiwa ngamaRudulu...uRudulu ke lowo yayinto kaSikhomo...engumntakwab oNjanye...uNjanye k' unguyise kaMalangan'...uRudulu ke kuthiwa wazi--- wazibalula kakhulu ke aph'...kwelo hlathi lakuZan' ukukhalipha nebandla lakhe...kwaye k' amakhos' amaMpondomise kuloo mihla ukuwela kwaw' uMzimkhulu...yayinguMalangana noRudulu...uMalangana l' eyinkosi uRudulu lo enguyisekaz'...ingabo k' ababepheth' amaMpondomise ukuwela kwaw' uMzimkhulu...ke uMalangana yayilizingela e--- ikhulu kakhulu...zathi ke bakubonakala uba izingwe bazigqibile ngoku phaya...kwafaciswa ke kweli lizwe liphakathi koMtata no--- koMtata noMzimkhulu...ngamaMpondomise ke kuzingelwa ke iinyamakaz'...abantu bona balapha ingabaThwa...abaThwa ke abangazange babe namlo namaMpondomise kuba babezihlalela phay' ezintabani benamaqelana bangamaqelana bekungekho lulo...int' ekuyiyo bengakadibani konke namaMpondomise kodwa kungekho kulwa kukhoyo...uMalangana ke wahamba wade waya kufika...kumlamb' oseChizela lo mlambo ke ungaphaya ebaThenjini...apho ke wahamba wahamba wath' asakufika khona wajika...waphinda waya kutsho kwaseBisa...apho wafela khona...uMalangana ke...za--- kuthiwa zazisith' iimbongi...

  nguNolanga langen' endlebeni yendlovu
  nguDyamfu waseChizela...uNongawuza
  nguNongwe yadl' ithole...
  uMalangana wasemaMpondomiseni...ongadibananga mpela nowamaXhosa...kudiben' amagama qha...hee...akuba ke ebhubhile uMalangan'...washiya unyana wakhe ogama lalinguNtose...owathi ke uNtose lowo waziwa ngoba yenye yenkos' ezazeka abafaz' abaninz'...uNtose...ewe eyazek' abafaz' abaninzi uNtose...e--- phakathi kwamaMpondomise njengoba enzile...amaMpondomise izindlu zamaMpondomis' eziphume kuNtose...ngamaCwera...ngamaMpinga...ngamaDebeza.. .ngamaNqanda...nezinye ke izizwe ke ezingakhumbulekiyo...kodwa ke ezo zine izizwe zizizwe zizindlu ngamaMpondomise ngoku aphume kwabo bantu amaninzi...ezo zindlu...ezi zine isidukw' esikhulu manditsh'...ezi zine 'se izizidukw' ezikhul' ezo ngenxa yokuba zininzi...ke...unantsika lo ke uNtose...walibusa ke eli ilizwe lonke lilelakhe...ukusuka eMzimkhulu kume nguMtat'...kusuke eLundin' lime ngamaMpondo...yalilizwe lakhe ke elo lonke...uMalangana ke unantsika ke u--- uNtose...wa--- ingcwaba lakhe liseBhisa...kweso sithili saseMbizan'...apho ke...eBhisa...washiya unyan' ogama linguNgcwin'...unyana wakhe...nguNgcwina

  ReplyDelete
 17. uNgcwina wabiza umzi wathi uDosini lo uyawuchitha ngoku lo mzi wasemaMpondomiseni...mbambeni...wabanjwa...mlalisen' aph' esangweni...walaliswa...wathi ke Bhukwana utsho ke kunyana wakhe wokuqala...mtsibe...waala uBhukhwana...wathi Nxotwe...ubiza kwa unyana wakhe...mtsibe...waala...wathi...e--- Zumbe...ngamagam' oonyana bakhe ke bonk' aba...mtsibe...waala...wathi Cira...uCira ke ngulaa nyan' womThwakazi...mtsibe wamtsiba...wathi mtsibe kathathu wamtsiba kathathu...wathi yithi makathi mkhuluwe...uCira--- uDosini lowo makath' apha kuwe Cira mkhuluwe...uDosini kwabonakal' ukuba akafuni kutsho...wathi ii! nang' umkhonto mhlab' aph' esiswini kathathu...uthi makathi mkhuluwe...wawuthath' uCira wath' wath' wath' wathi yithi mkhuluwe wathi mkhuluwe...wathi yithi makathi ndabulahlil' ubukhosi...mhlabe kathathu umxelel' uba makathi ubulahlil' ubukhulu...wath' wath' wath' wathi yith' ubulahlil' ubukhulu...wathi ndibulahlile ubukhulu...wathi ke makakhululwe wakhululwa k' uDosini...kwathiwa ke iphelile namhlanj' int' oba wena nguwe oya kuba yinkosi endaweni kayihlo 'phelile ngenxa yoba udl' isizwe...wemka k' uDo--- wanantsika ke...hayi ke kwaziintsukwana nje wemka uDosini apha komkhulu...wasuka ke apho eMatatiela wahamba waza kutsho kulonina eMhlabathi kwesi sithili sakuTsolo...apho wafika ke wahlala khona wakha khona kwasemaMpondomiseni...ke kaloku ke kwakufutshane ke ekuben' emkile uDosini wabhubh' uNgcwina inkosi...akubhubha ke ngoku uNgcwina...inkosi yaba nguCirha .uCira ke...washiya unyana wakhe ogama linguSabe...uCira yenye yeenkosi eyayinomfaz' omnye aph' emaMpondomiseni...washiya ke unyana wakhe onguSabe...uSabe ke walibusa ke ngoku wa--- wangukumkani ke ngoku kumaMpondomise...uSabe ith' intsomi yasemaMpondomiseni...e--- kuyathandabuzeka uba woz' abekh' umntu omhle njengoSabe...wayemhle ngokukodwa...iyinkos' eyayilungile ithanda nezisusa izonwabo...isigigaba ke esehla ke ngexesha likaSabe...kukufika kwezigidimi ezazivela kuTshawe...i--- ukumkani wamaGcaleka wamaXhosa...zafika ezi zigidimi zizokumcela okokuba makancedise...uTshawe ulwa...nom--- nomntakwabo ogama linguCira...ingenguye uCira lo wamaMpondomise uCira waseXhoseni...kuSabe unyana kaCira...kufika abantu abavela kukumkani wama--- abavela kuTshawe...bathi uTshawe uTshawe uthi masizomema uxakiwe nguCira...ngoko ke ucel' izandla...ke kaloku ke uSabe ke wasamkela esi sicelo...wakhupha amaRudulu...la maRudulu k' azalwa nguSikhomo...ngoku s' elibandla...wakhupha k' amaRudul' okokuba makayokumncedisa uTshawe...ahamba k' ibandl' elo lamaRudulu lathi lakufika ke phaya lafika lancedis' uTshawe kulo--- kulo--- kulo mlo wawuqhubeka...woyiswa uCira wamaXhosa nguTshawe...waba ke uTshawe uthath' ubukhosi uba ngukumkani wamaXhosa...waza ke uTshawe...wathi amaRudulu la...makas' ke angabisagoduka uza kuwaph' umhlab' emininzi...waza ke uTshawe njengokuba amaRudulu ke emncedile esith' amaRudulu nxa e--- e--- e--- efunza njengokub' imp' isilwa ekhala ngeenkomo sikaSikhomo sika--- ekhala ngeenkomo sikaSikhomo esithi siziinkomo zikaSikhomo thina...wathi ke ngok' uTshawe umzukulwana wakhe...umntan' ozalwa nguNgcwangu wathi nguSikhomo--- nguSikhomo...ukuze k' amaXhos' abe noSikhomo...ethatha kumaRudulu la xa ezibonga kulaa mfazw' ethi siziinkomo zikaSikhomo wathi k' uTshawe unyana wak--- umzukulwana wakhe nguSikhomo...le mbidano ke is'ke kungathi ngoku amaRudulu ngamaXhosa akangomaXhosa angamaMpondomise...ayeye ngokuncedisa phaya...ke kaloku ke amaRudulu ke ngoku ngamaMpondomis' amaninzi kakhulu kweliya lamaXhosa ingamaMpondomise asebukhosini ebekiwe kweliya lizwe kangangokuba aphants' amaninzi ngaphez' kokub' enjal' apha emaMpondomiseni kweliya lamaXhosa kub' afuman' imbek' enkul' apho.

  ReplyDelete
 18. Molweni bantu,igama ndinguBongiwe ndicela ingcaciso ngesiduko ,nemvelaphi yaso:abanye abantu bathi ndinguManci okanye ooZotsho!ithini Lento bantu bakuthi.onolwazi angandicacisela¤

  ReplyDelete
 19. Molweni kwantu, ndicela ingcaciso. Ndithi mna ndinguBhose, uDumba, uNobangula, Mdaca,quqa,ulowa. Khawundityebisele ngemvelaphi nendlela ezidibangayo

  ReplyDelete
 20. Amagqwashu,amasukwini,oosithathu bahlobene njani,ndicela ingcaciso apho,nentsuka phi yabo.

  ReplyDelete
 21. ndingu Dosini ,Nonkila,Mnqabashe Ngcwina jolinkomo Qengeba. ....ndicela uncediswa .apha kule ndlu ka Dosini uJola uyangena?

  ReplyDelete
  Replies
  1. /Amagu Dosini uJola yiNkwakhwa(Nunu),mandilungise lendawo ingxamele ubhida abaNtu iNkwakhwa sisilo samaMpondomise sifika nakubani xa uliMpondomise sivamile ke koNgcwina kuba ngabantwana begazi /Amagu

   Delete
 22. Ndicela imbali yama Mpondomise ukusukela kuMpondomise ukuza kuMajola. Ndicela kuvezwe no Lokothwayo, Mduma . Ndingavuya ukwazi nokuba uNgcitshani yena ungena njani eMampondomiseni, uzalwa ngubani? Ndicela ndicaciselwe ngokokulandelelana kokhokho bamampondomise kuze kuyofika ku Lokothwayo noMduma ngokwezindlu zama Mpondomise . Ndicela lembali ndiyithunyelelwe nge email yam ethi ; magume.enterprise@gmail.com . Ndiyabulela

  ReplyDelete
 23. Ayamenwa ecelwa onke AMAMPONDOMISE kwindibano ezakuba nge 13 DECEMBER 2014 ELUNGISELELWE UKWAZANA NOKUXELELANA NGEMBALI YAWO. indawo; Thombo (PORT ST.JOHNS) Ngenkcukacha ezininzi malunga nokulungiselela ukuza nosuku olu thumela email okanye ufonele le namba 0763752941 (magume.enterprise@gmail.com) Kananjalo bayacelwa abanembali yamaMpondomise ukuba bancedise ngokuthi bayithumele kule email address ingentla ukuze ihlolisiswe ingekafiki idate ye 9 December 2014. AbaneMbali futhi nabo bengaMAMPONDOMISE bayacelwa okokuba bazazise bathumele namagama abo ne phone numbers kule email address ingasentla ukuze bancedise kakhulu ngalemini ekwaziseni amaMpondomise ngembali yawo. Malunga neminye imiba nokulungiseleleka kosuku amaMPondomise azimisele ukusa kulendibano kumele afone ingekafiki I 12 December ukuze bazi konke okufanele bakwenze nanjengoko lemini izakuba nezinto ezityiwayo. Enkosi

  ReplyDelete
 24. NDIYAXOLISA MAMPONDOMISE, NDILUNGISA I MPAZAMO KWESISAZISO SINGASENTLA. NB: INDIBANO YOKWAZANA YAMAMPONDOMISE IZAKUBA NGE 16 DECEMBER 2014. EZINYE INTSUKU EZI EZIBALIWEYO ZEZOKULUNGISELELA LEMINI YENDIBANO YAWO ENKULU. ENKOSI

  ReplyDelete
 25. /Amagwini Mawaba nani Mawasakazi ndinawo umdla wokulanda imvelaphi zeziduko qha ndiyalahlekwa zeziblog ndikhona kuFacebook(uNyana kamaRhadebe Krishe,whatsapp 0766355333,page ulwazi lwemveli nam ndingakhawulelana nani ndim uHlangesiganeko /Amagwini

  ReplyDelete
 26. Molweni ndiyanicela andisiyazi isbongo Sam kuthwa ndiku mpondomise umajola

  ReplyDelete
 27. Camagwini! Ngaba u Sabe no Mhaga no Jola sisiduko esinye na?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Into endiyaziyo mna kukuba oCamagwini bavela phaya koMathanzima. Endingazi ke noba ngaMabomvane na? Kodwa ingathi ngamabomvane. Xa ndiphazama ungandibonisa Msasazi.

   Delete
 28. ndingMzukupwana kaSingati ndicela ukwazi ngemvelaphi yama Bhukwana

  ReplyDelete
 29. ndingMzukupwana kaSingati ndicela ukwazi ngemvelaphi yama Bhukwana

  ReplyDelete
 30. Mna ndingu Tshayela,Cekhwe,Thaba / Thabalakhe,Melweyo, Madligazi,Nanga-nanga. Khanindityebisele ngesi siduko mzi wakhuthi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eyi mntase yafumaneka impendulo kulomba? ndilunxanelwe nam olulwazi

   Delete
 31. Kanti ivelaphi le imbali ithi: Ngcwina ubenaba fazi abahlanu kufazi wokuqala uzala Dosini kowesibini uzala Ngxabani kowesithathu zala Mpinga kowesine azale Jola kowesihlanu azale Qadi? iphinde ithi mbali: Njanya uzalwa nguSibiside, Njanya uzala Mpondomise kunye noMpondo amawele lawo, aze alanywe yimfusi Xesibe.

  ReplyDelete
 32. Hi there
  Ndikhule ndili Jola utatomkhula wam ngowase ngcobo ilali ndiyi libele, qha wemka engcobo ngexayomsebenzi baya eNorthern Cape apho basose ehlala khona wade wasweleka.
  Ndikhule kusithiwa singamajola, since amajola ehlukene/emanizi ndabuza ndaxelelwa kwathwa singo Gamede, msikaba, phosile…aphe majoleni. Ngoku into endifunu yazi ingaba Akhona nyani na Amajola ekuthiwa ngogamede?
  Kum iveske ibengathi singamaZulu ahambhaayohlale ngcobo genxa yesi duko esisithi Gamede mna ngko kwam ingathi isiduko esisithi gamede sesakwazulu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi
   Ndinelengxaki unayo ke nam kwesisduko soGamede,msikaba,mphosile andikwazi kudlula apho ukuya phambili..khandidlulele ukuba uyakwazi.

   Delete
  2. Andikwazi kwasa mna

   Delete
 33. Khawutsho mlesi, ndiyeva ngentla apha kusithiwa uSkhomo uzala uRhudulu kodwa kukho abakholelwa ukuba nguRhudulu ozala uSkhomo. Cacisa mlesi ndicela ulwazi lwakho.

  ReplyDelete
 34. Khawutsho mlesi, ndiyeva ngentla apha kusithiwa uSkhomo uzala uRhudulu kodwa kukho abakholelwa ukuba nguRhudulu ozala uSkhomo. Cacisa mlesi ndicela ulwazi lwakho.

  ReplyDelete
 35. Ndicela ubuza bantu bakhuthi ukuba omandila bathini xabezithutha mn ndinguzukulu emandileni sondicela kumntu okwaziyo ukuthutha bona akhe andikhwazele dacela kakhulu bantu benkosi ukuba angakhina umntu onokwazi ukundiphendula ndicela andiphendule ku email yondelwakutshiso@gmail.com plz bantu basekaya

  ReplyDelete
 36. Ndicela iziduko zakwa Tshobisa bakithi please please please sizani

  ReplyDelete
 37. Ndingu ngxabane xa ndizithutha ngoku phelele ndithini, ncedani hle

  ReplyDelete
  Replies
  1. ngxabane rhibela bhabhanomhlehlo, unontoyenja yinkongwane yakhuzwa ngabafazi bathi ayifani neyethu uncokazi unobhodenkosini kubangayikubhoda mtwini meyiwa thole lomthwakazi

   Delete
 38. Thabiso Njabulo ZwaneMarch 15, 2017 at 11:04 AM

  Hi my name is Njabulo my surname is currently Zwane which is the surname of my grandmother.according to the information given by my grandmother we are Mtakwenda but the surname was changed by our forefathers who settled in Northern Mpumalanga with the Pedi's which was then used till now as Tekana I would like to trace back to my origin of Mtakwenda and I basically don't know anyone from my father's side of the family other than his mother's side being oZwane anyone who can help me locate them and help me go back to who I am and where I come from.

  ReplyDelete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. Molweni mzi wakwaphalo

  Ndicela ukucaciselwa ukuba oogxarha bangamampondomise kanjani? Yaye xa bezithutha bathing na? Kuba mna ndikhule ndisazi uba:ndingu magxarha,mamcwera,mahlahlane,vambane,siyoyo,hlambangobisi. Koda kule blog ndifumana ezinye zingekho Koda kukho ezinye.
  Enkosi

  ReplyDelete
 41. Ngu Gamede lo UNogele , USkhutyana ,UMsikaba,UPhosile ,uLamlashe , IWushe ,UNgise , UNgwangwane.ULwazi igama UMapeyi if an I

  Ozithutha azilande nje ngoba nditshilo abuye afake u Jola

  Uya xuba , asinaye UJola thina
  Ikhona lendlu ekhaya ifaka UJola banesizathu sabo abesithethayo sokuzithethelela sabo soquka noMakhulu wabo obazalayo owaye nguMamajola

  Ibulahlekisa xa uyibamba esiqwini.Sewu dibana nomntu sel'exuba

  ReplyDelete
 42. Hi i would like to findout my clan name Mbaba. Thanks in advance

  ReplyDelete
 43. Ngxatsho, nzala ndini kaSibiside. MNA ndingu Mpondomise, Ngcitshana, Nkwenkwezana, Mev'amhlophe,abaphakuli benyosi eziphantsi kuba eziphezulu ziyabasuzela, oozandla zimanangananga kukophula inyama.... Ndinomdla nje wokuqonda ukuba uNgcitshana lo udityaniswa yintoni noJola ngaphandle kokuba bekwisizwe esinye samaMpondomise? Ndisitsho nje ndixakene namawethu ngokungawuphakameli umcimbi Sam wokuphandlwa yintombi yakwaJola ngelithi siyazalana... Iwuuuu!

  ReplyDelete
 44. Molweni,

  Ndicela ucaciselwa ngsiduko sooMbarha,ooBhukhwana,ooMshobo ukuba sidibana njani kanye kanye nooJola..onolwazi ngokuzithutha sidlula sithini kwezi ndizibizileyo..

  ReplyDelete
 45. Ngobani ezinye iziduko zo Mamcwera?
  Enkosi

  ReplyDelete
 46. NDINGU SISIPHO PALAZA EQUMANCO E FARM ENGCOBO NGE 29 SEPTEMBER 2018, UMADOSINI IMPONDOMISE, KUZAKUBAKHONA UMHLANGANO WAMADOSINI EDIBANA NGEMVELAPHI YAWO SO AYAMENYWA WONKE AMADOSONI FOR MORE INFOR PLS CONTACT ME ON 073 8106702

  ReplyDelete
 47. Camago mampondomse: mna ndingu Jola jolinkomo, mphankomo, qengeba etc. Ngoku ndixakene nento ndicela ukwazi ukuba ndihlobene na noDosini, Qadi, Ngxabane...my email. avelamsinga@gmail.com

  ReplyDelete
 48. NdinguGcaga,uGqokashe, Madluba, Nzwan'enkulu, Manzandonga, Lubhelu, Mfaz'obelede. Ndiliaaaaaaaaampodomis lakuTsolo kuNdzebe.

  ReplyDelete
 49. Am originaly from KNZ, my surname is Mqadi.......Does that means ngokwesiduko sami, ndiliMpondomise?

  ReplyDelete
 50. molweni ekhaya emampondomiseni ndingu xolile gope ndilapha ekapa e site b khayelitsha; Sinohlangano WEBUYAMBO Yamampondomise NO 26 NY 71
  GUGUTHETHU CHIEF ZANOZUKO SININGWA 083-963-4771
  CHIEF XOLILE GOPE 0713519824
  DAWN PLAATJIE 063-201-0145

  ReplyDelete
 51. Ingaba Ojola aba bahlangana njani noNgcitshan?

  ReplyDelete
 52. Ndicela ukubuza mzi wakuthi unxasana unezindlu ezininzi akekho mnye .Apha emamampondomiseni singawomthonyama or singenelele amampondomiseni ndicela ulwazi ngemvelaphi kanxasana mzi wakuthiikhwelo lityala ndilapha ku Tsolo ndi ngu Skhonza .

  ReplyDelete
 53. Ndingu Ngxabane urhibela ubhabha nomhlehlo ePaarl , nam ndicela eyam imbali

  ReplyDelete
 54. Isandi dida le mbali yama Mpondomise ndifuna ukwazi ngayo -Ngoba MNA ndingu Mngwevu

  ReplyDelete
 55. Isandi dida le mbali yama Mpondomise ndifuna ukwazi ngayo -Ngoba MNA ndingu Mngwevu

  ReplyDelete