Thursday, April 12, 2012

Imbali ngeeKumkani zamaXhosa

U-XHOSA uzele u-MALANGANA noNKOSIYAMNTU. U-NKOSIYAMNTU uzele uCIRHA, uJWARHA noTSHAWE. Ubukhosi bohluthwe nguTshawe kuCirha kwidabi lokwahlulwa kwephuthi engqina. U-TSHAWE uzele u-NGCWANGU, u-NGCWANGU uzele u-SIKHOMO, uSIKHOMO uzele uTOGU, uTOGU uzele uNGCONDE, uNGCONDE uzele uTSHIWO, uTSHIWO uzele uPHALO. Idlu yasekunene iqale apha kuPHALO. Uzele uGCALEKA noRHARHABE - uGCALEKA uzala uKHAWUTA, uKHAWUTA uzala uHINTSA, uHINTSA uzala uSARHILI, uSARHILI uzala uSIGCAWU, uSIGCAWU uzala uGWEBINKUMBI, uGWEBINKUMBI uzala uNGANGOMHLABA no ZWELIDUMILE, uZWELIDUMILE uzala uXOLILIZWE. Kwicala lasekune uRHARHABE uzele uMLAWU noNDLAMBE. U-MLAWU uzele uNGQIKA, uNGQIKA wazala uSANDILE, uMAQOMA, uTYALI noANTA. U-SANDILE uzala uGONYA, uGONYA uzala uFAKU, uFAKU uzala uARCHIE VELILE, uARCHIE VELILE uzala uMXOLISI, aze uMXOLISI azale uMAXHOBAYAKHAWULEZA.

Ithi ke imbali esisizwe salwa iimfazwe ezithelekelelwa phaya kwisithoba(ukusuka kunyaka ka 1771-1878) nabelungu. Sasisilwa ngemikhonto sisilwa abelungu abadubula ngemipu.

AmaXhosa ke sesinye sezizwe zikaNtu ekuthiwa zisuka phaya kulamachibi makhulu kuthiwa ziGreat Lakes.

Ingcwaba likaSIKHOMO uyise kaTOGU liseNtabankulu eMzimkhulu. Elika TOGU uyise kaNGCONDE liseQhokoma eNgqeleni. Elika NGCONDE uyise kaTSHIWO liseCumngce eBuntingville. Elika TSHIWO uyise kaPHALO liseNgcwanguba eXhorha. Elika PHALO liseTholeni eThongwane. Elika GCALEKA liseMnyameni kuCentane. Elika HINTSA unyana kaKHAWUTA liseNqabarha kuGatyane phesheya koMbhashe. Elika Sarhili unyana kaHINTSA liseSholorha eXhorha. Elika NGQIKA liseMkhubiso kwaLanki. Elika SANDILE lityholwa kwiindawo ezintathu. Abanye bathi likwaZidenge eCumakala, abanye bathi likwiNtaba kaNdoda, kanti abanye balikhomba kumahlathi akwaHoho. Elika SIGCAWU liseMngazana eXhorha. ElikaNDLAMBE liseXinirha. Elika TYHALI NGQIKA likuMakhahlana eDikeni entla kwesinala phezu kweTyhume. Elika RHARHABE lona liseXuka eNgcobo. Lize elika TSHAWE libeseWilo eMqanduli.

47 comments:

 1. cela uzaciselwa ngeziziduko Mqoco,jojo Zikhali

  ReplyDelete
 2. Ndingumntu onomdla kakhulu kwiinkcubeko neenkolo zakwa Xhosa. Ngoku ndifuna ukwazi intsukaphi yenkolo kuQamatha uJobela noThixo.nje ngokuba kuthiwa uThixo(the sun god) noJobela(the earth goddess) bazala uQamatha(the creater and the saviour). Ndifuna ukwazi intsusaphi yeezonkolo kwaXhosa. Camagu!

  ReplyDelete
 3. Ndiyabulela kakhulu,ndicela ucacise ncakasana ngamaJwarha.mpongom@webmail.co.za.Enkosi..

  ReplyDelete
 4. Ndicel'ubuza ukuba amaCirha,ooJwarha, namaTshawe (ungafakela ke namaKwayi) kulungile na ukuba bathathane ngoba ngoko kwakum bayazalana,okanye ndiyaphazama?..thukuthezim@gmail.com

  ReplyDelete
 5. Umbuzo wam nanku: ingaba ukhona umahluko phakathi kukaThixo noQamata? Ndicela nokwazi ukuba ezinye iziduko ezifana nooJola, Thunzi, nezinye, zisuka phi zona? Impendulo ungayithela kwi-email yam: dwi@webmail.co.za

  ReplyDelete
 6. Ndicela ukwazi ngamaNtlane, Dingi/ Dinga Nqabane

  ReplyDelete
 7. Ndicela iziduko zoTshawe mna. Ungandithumelela ku email: olwethuodzi@gmail.com

  ReplyDelete
 8. Ndicela undicacisele ngo Mkhwemte no Cirha/Nojaholo badibana njani...ingomphi omdala kunomnye. lukhanyomkile@hotmail.com Enkosi!

  ReplyDelete
 9. Molweni, ndicela ukhanyiselwa ngamaTshawe namaKwayi. Kulungile na ukuba ajole. jikela88@ovi.com

  ReplyDelete
 10. Ndicela ukwazi imvelaphi yo vambane ugxarha usiyoyo gmbombo160@gmail.com

  ReplyDelete
 11. Botani sizwe sakwa xhosa, bendinga thanda ukwazi banzi ngendlu kaMaqoqa apha emaTshaweni eyeindilahle phaku Khawuta kuthiwa uMaqoqa ibingunyana kaKhawuta ingaba phuthuni ubunyani balonto?

  ReplyDelete
 12. Bhota maXhosa, Mna ndicela undichazele ngezinyoka zimbini zindibhidayo kuba apha esiXhoseni sithi yiNyushu lenyoka ngesingesi kuthiwa yiBlack mamba ndifuna ukwazi uba yinyoka enye na le kuba into ezenziwa yiblack mamba ziyafana nqwa nezenziwa yinyushu/ impendulo yithumele apha, zamuxolodoni@gmail.com

  ReplyDelete
 13. Bhotani maXhosa ndicela ukucaciselwa kakuhle uba ubukhosi obabu ngoba kwa Sokhanyile ooNxotsa, ka xesibe,bhulingwe bude buye koo Jojo buhambe kanjani ngokuba xa ndisiva nangembali endiyifumanayo Nofikeni uthi bobakhe.ngoku andisazi kakuhle njengamntu othanda imbali ndiya lahleka kakhulu.

  ReplyDelete
 14. molweni , mna ndingu Mamtshawe, ndicela ukubuza ukuba Amatshawe azalana njani naMakwayi? ndicela ingcaciso egcweleyo

  ReplyDelete
 15. molweni kwakhona kwelikhaya ndicela khe nindiphe umnombo wamaTshawe niphinde nindiphe umnombo waMakwayi ngoba ndiqaphele into yokuba azithutha ngokufanayo

  ReplyDelete
 16. Bhotani maxhosa..ndicela intsukaphi yaMAKHOMAZI oogqugqugqu...joebuyisile@ovi.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kukho aphuma kuXhosa kubekho aphuma kuMpondomise azalwa kanje uQengeba wazala uMajola ozala uNgwanya ozala uPhahlo;kwindlu yasexhibeni uPhahlo uzele uQhinebe ozala uNtluzwana ozala uMzala.athuthwa kanje Qhinebe;Ntluzwana;Mzala;Phahlo;Mpondomise;Qengeba;Ngwanya ka Majola;Ndlebezinkulu;Mlolela wezembe;Mkhomanzi awuwelwa uwelwa ngaba waziyo ngamaMpondomise ke lawo afike emaXhoseni ehamba namaNgwevu evela emaMpondomiseni sele ekho kade awasemaXhoseni indlu ka Togu ozala uPhalela ozala uMkhomazi ozala uHako ozala uMlunjwa ozala uTyibo ozala uChamama ozala uSibewu ozala uMfongwe ozala uNyakatyha ozala uHlabisikhumba(Vellem) ozala uMasakhanya ozala uMthetheleli ozala uLethu.Bangamakhomazi endlu ka Togu(ongumTshawe) aba kodwa ayingomaQhinebe nanje ngoko nawo amaQhinebe emsebenzisa uMkhomanzi njengegama lo mlambo ophaya kwa Zulu natal.woqaphela okokuba amaMpondomise namaTshawe athande ukufaniselana ngokuthiya abantwana amagama ngenxa yokuzalana.uTshawe lo ngumtshana emaMpondomiseni.Bafaniselene ngalamagama Malangana;Sikhomo;Cira;Mkhomazi;Velelo;Malandela;Phalo;namanye amagama.

   Delete
 17. Ndine group apha ku whtaspp ithi amaDosini sinyuka sisihla bathi abanye asingoJola .singoDosini ,Mnqabashe....ndicela undithumele apha tukwayom@gmail.com ooDosini bahamba njani nooJola .xa ezi thutha uDosini uqala aphelephi?ndingavuya kakhulu

  ReplyDelete
 18. Ndingena ukulungisa nje nto inye, eyeyona nto ndiyazi nasebuthongweni. Phaya kwiinyanga zonyaka wenza impazamo elahlekisa kakhulu, kuqala uMqungu, ze kwandule uMdumba.

  January = eyoMqungu
  February = eyoMdumba

  ReplyDelete
 19. Andiva nto ngo Ntinde endinomdla kuyo mna okwangoku.

  ReplyDelete
 20. Camagu mzi wakuthi, mna bendicela nindityebisele kwelicala laMandungwane. Ndinqwenela ukwazi umbo wawo, ba asuka phi? Ba ukhona onofifi angandityebise pha ku Mfakadolol@gmail.com

  ReplyDelete
 21. Imvelaphi yoo Thangana, Mbamba, Krila ithini na bethuna. I am so very interested because where we live we are the only Mabamba aphayana so kengoku asiwuchani kakuhle umcimbi. Even sesisenza amasiko kuphathiswa oo Tshawe, Dikela bonke nje ababacaceleyo kangangoba andisenamdla kwangalento kuthwa lisiko mna ngoku ngoba kaloku andinayo lanto yoba sokhe sidibane singoo Mbamba ndiyayazi ba ngumvubo nje ngulowo ufun'ubaphambili.

  Ningandibuzi kakhulu ke ngo why and how ngaba nam ndinomdla wabo, Niyayazi kaloku abantu bakudala babehambe begcinisa abantwana more special abangamakhwenkwe. Umkhulu ke wabhubha ebashiya nengxelo engathanga vetshe abantwana bakhe ngoba kaloku naye wayengena chance yokuzazi kakuhle eyonanto ayazi gqithi yile yalomzi wayekhulela kuwo.

  Kodwa kuthwa ngowendawo ekuthwa kuse Mbango/Mbhango ingathi idolophu ngutsolo not sure. NDINOMDLA kakhulu ekwazini imvelaphi le yamabamba into endibhalise apha ndiyayibona nale yofuna ukwazi apho kwakuhlala khona la wasekhaya amabamba. Umnombo wamabamba plz.
  Onenkcazelo ngomnombo or imvelaphi yethu angandithinta apha ngezantsi.

  email: nwabisatshona2014@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngokolulwazana lwam lufutshane isiko ngalinye xa lisenziwa kumelezeke ukuba ibengumntu wesosiduko ophetheyo. Andazi ke uTshawe lo noDikela (onumQwathi) bavuma njani ukuma entla komnye umzi. Abanolwazi oluthe vetshe mabasincede bethu umzi kaXhosa undekalahleki

   Delete
  2. Wokhumbula kaloku Lungelwa ukuba amaBamba alifumana eligama lobubamba kuba kwathi ngexesha lokuyeka kuka Ngconde ukulawula amaXhosa kwaye kwabambela uKrila ebukhosini bakwa Xhosa ngexesha umzi wawusskwsyiwe ngamanye amaXhosa wabe uKrila engumXhosa womthonyama naye.uKrila wayezalwa nguTogu kwindlu yomtshekelo;uTogu uzalwa nguSikhomo ka Ngcwangu ka Tshawe.Lilonke amaBamba ka Krila ngamaTshswe phaqa.Ayiyo ngxube vange ngumnombo omnye lowo ndikugqibile thula uthi cwaka ukusukels namhlanje.

   Delete
 22. Bhotani mzi wakuthi. Ndicela udibana nabo Hela base King Williams Town. Isiduko sabo ngamaNqarwane. Cell 0737366494 Email yam davidhela@gmail.com

  ReplyDelete
 23. Pasco: Mna ndingu dabane umekha untlokokwenyathi;ndifuna intshusamabadla kadabane umekha untlokoyenyathi.Ndithi ngumnkhwemnte lo.

  ReplyDelete
 24. Ndicela ucaciselwa ngaMahegebe to thandogxota0@gmail.com

  ReplyDelete
 25. Yemadoda Kanti Umqwambi yena ithini into ngaye?

  ReplyDelete
 26. Ithini imvelaphi YooNyathi kabudede onokhonza

  ReplyDelete
 27. Ithini imvelaphi YooNyathi kabudede onokhonza

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ndiya bhotisa

   Ndisisizukulwana sika Pato kaChungwa, kaTshaka, kaBane, kaLungana, kaMalangane, kaKhwane, kaDepe.

   Ndicela ingcaciso malunga nomnombo kaKhwane owayeliphakathi elithembekileyo kuKumnkani uTshiwo, nowathi wamwonga ngobukhosi ngenxa yobukhalipha kwakhe ukumsindisa kuhlaselo luka Nqgosini.

   Ungandithumelela ololwazi kule e-mail (Tshawe.Pato@eskom.co.za).
   Ndovuyiswa yinkcazeloyakho.

   Ozithobileyo
   Gcobani Pato

   Delete
 28. Bhotani sizukulwana sakowethu. Ndicela khe nindincedise ngomnombo kaCirha.

  Enkosi

  ReplyDelete
 29. Bhotani sizukulwana sakowethu. Ndicela khe nindincedise ngomnombo kaCirha.

  Enkosi

  ReplyDelete
 30. Botani,ndicela ulwazi oluphangaleleyo malunga noku,ingaba uMkhwemte wayengunyana kaCirha kusini na??..thumela pienaarsiviwe@gmail.com ndiyabulela

  ReplyDelete
 31. ndicela imvelo ngo cheif george pantshwa uhlanga ubukhosi basemiphandeni eqokolweni

  ReplyDelete
 32. ndicela ulwazi nge nkosi yase miphandeni ugeorge pantshwa kunye nomlando ngobukhosi basemagqiyeni

  ReplyDelete
 33. Ndinomdla kuphando endakhe ndeva uba lwenziwe malunga neminombo yezindlu zakwaxhosa, ingakumbi izindlu zamambalu aphaya ku Centane. Onolwazi ngencwadi emalunga nalomba ndingaluvuyela uncedo lwakhe. Enkosi.

  ReplyDelete
 34. ndonwabe kkhulu ubona i blo yesixhosa maxhosa sime kakuhle hey..am proud of yu worse ndise amerika kodwa isixhosa ndibhace naso....masinyukeleni senze isixhosa sibe i medium of learning nakwi physics buso...

  ReplyDelete
 35. Intle! Masingapheleli ekuceleni ulwazi ngeziduko.Masisebenzeni ngolwimi lwethu kwiindawo esikuzo. Iintsapho zethu nesizwe zilindele izingqi ezibonakalayo. Khawufane ucinge! Xa kanti bandana Bantu abavakalelwayo bubuXhosa nobuNtu, kungani ukuba kunqongophale izixhobo zokuphikisana nobunganga besiNgesi kangaka? Sixhentsa sizombelela sikhulisa iinkqubo ezisekelwe ukuncedisa abantwana, kunqaba inkxaso-mali, amaqonga angawo okunika isidima kwezo zinto ziphuhlisa isiXhosa. Iimbongi, oonobalisa, ababhali; ndibala ntoni na; abakazukufika kwizinga lokuthathelwa phezulu Kula kaloku balambile. Amavili okubanika umdla axokonyezelwa kwiinkqubo zaseNtshona kuphela. Ngoku me nathi, masingazimeli ngezi blog, siphelele ukushumayezana apha kuphela.Masiquleni, sifukuzeni, sizonwabiseni ngezinto zethu. Indlovu me ayizanga yatyiwa ngexesha elinye kodwa ke ingathi sisabetha ngonyawo lonwabu madoda!Umntu okwiblog ngoku makachaze is into azenzayo ezinokunceda abanye. Kuza kuvela ke ngoku amaqhinga amatsha. Masingemi ekuqokeleleni iziduko kuphela babe abantwana bethu bengakwazi ukuzithutha singabafundisi, ndenza umzekelo andigxeki nto! Camagwini. Khangelani ikhasi lam likafacebook - lisahluma. Ndisatshaya!

  ReplyDelete
 36. USajini uzalwa nguKrwentshula(uMsweli)ozalwa nguSombetye ozalwa nguKhekile ozalwa nguMlunjwa ozalwa nguHako ozalwa nguMkhomazi ozalwa nguPhalela ozalwa nguTogu ozalwa nguSikhomo ozalwa nguNgcwangu ozalwa nguTshawe.ngamatshawe ngokuphandle.

  ReplyDelete
 37. Bhotani Mzi ontsundu nonke!!! mna ndifuna nje ubulela ngolwazi olungaka endithe ndal'zuza apha... endingakuthetha nje kukuthi uXhosa lo usuka kude kakhulu kodwa ke bantu bakuthi umvelaphi le nomlando wona niwukhe phakath kakhulu ngoba kaloku abanye bathi uPhalo yena uyafifa apha kuXhosa,,,,umbuzo wam ke uthi kuza njani umhla phezulu abeyiNkumkani yabantu afike bekho..???

  ReplyDelete
 38. molweni sizwe sakwaXhosa, ndinombuzo apha ngeziduko nezilo, ingaba zonke iziduko zinezilo zazo.cela ucedwa

  ReplyDelete
 39. AmaQhinebe azilanda ukusuka kuTogu kaSikhomo ka Ngcwangu ka Tshawe ka Nkosiyamntu ka Nkosiyane(Malandela) ka Malangana ka Xhosa ka Nguni ka Lufenulwenja ka Ntu ka Kush ka Ham ka Noah lo kuthethwa ngaye ebhayibhileni(Bible).uTogu wazala uPhalela ozala uMkhomazi ozala uQhinebe ozala uHaha ozala uMlunjwa ozala uTyibo no Matyeni ozala uMngxuma.uTyibo uzele uChamama no Somadobo amawele elidala ngu Chamama;aziwe yimfusi uTyhenge oziwa ngu Nothungashe intombi eyazalela ekhaya zange yende inzala yakhe kuthiwa ngamaThungashe.uChamama uzele uNtlebi inkulu nantso eGcuwa aziwe ngu Mbhashe oziwa ngu Nkala.uNtlebi uzele uSibewu no Tofile;uSibewu uzele uMdongwe ozele uNyakatyha ozala uHlabisikhumba(Vellem) ozele uMasakhanya ozele uMthetheleli ozele uLethu.uSomadobo uzele uMgigi ozele uNgqengqa inkulu;aziwe ngu Khekile oziwa ngu Cetywayo.uKhekile uzele uSombetye no Nyhila.uSombetye uzele uMkote aziwe ngu Mkoko;oziwa ngu Krwentshula(Msweli)oziwa ngu Khwantya no Nomkhuphiso intombi eyendela kuNgqukumengqe uMganu ngesiduko kuMpame e Xhora kwaBomvana.uMkote uzele uCimele ozele uPhuthumani ozele uNozipho no Mpampani intombi zodwa.uMkoko uzele uLenjanja ozele uSitali ozele uZakade ozele uGcinikhaya.uKrwentshula uzele uSajini;uVulithuba;uNkindwa;uNtamnani no Nomdiya intombi eyendela kuMfeketho uNyawuza eNqileni.uSajini uzele uQanyaza ozala uFanenze ozala uMgiywana no Bonginkosi.uKhwantya uzele uGosa ozala uVolibi;uKrayi;uNdlubu;uMbiko;uTshothowu no Mhlabunzima.uVolibi uzele uHedi ozele uSipho no Bongani.uNyhila uzele uSolani ozele uNgxokozelo;aziwe ngu Nonini oziwa ngu Mantintiza.uMantintiza uzele uNdleleni ozala uMphontshi ozala uJolobe.uTyhenge uzele uChophela nabanye.uMatyeni inzala yakhe isemaMpondomiseni kuTsolo naku Qumbu.kukho ezizindlu zamaQhinebe zilandelayo:uSomlolo;uPhazima;uNomandzondzo;uSodube;uNondela;uKhalanga;uNondiza;uZakaza;uDlilanga;uNjemnyama;uMshwawu no Nkonjane abantu bazo mabaxelele uluntu lwamaXhosa ukuba bazilanda kanjani ngokuzalwa kwabo kulo mnombo wamaQhinebe amaKhomanzi amaGcaleka amaTshawe wamaXhosa kuba kaloku kukho amaQhinebe azalwa ngu Phahlo ikumkani yamaMpondomise;uPhahlo kwindlu yakhe yaseXhibeni uzele uQhinebe ozala uNtluzwana ozala uMzala lawo ke amaQhinebe ngamaMpondomise afike emaXhoseni ehamba namaNgwevu.Nokhumbula ukuba amaQhinebe andidi mbini Empuma koloni(Eastern Cape)amanye ngamaXhosa wambi ngamaMpondomise.

  ReplyDelete
 40. Ndicela ukunatyiselwa ukuba kuphi embo

  ReplyDelete
 41. uMdange yena usuka phi?

  ReplyDelete
 42. Bhotani sizukulwana sikaXhosa... Bendicela ukucaciselwa ngokubanzi ngeziduko zakwaXhosa:kukuthini ukuzithutha? amaTshawe athini xa ezithutha?

  ReplyDelete