Thursday, April 5, 2012

OoNqaba

UMBUZO:

Umbuliso,

Ndiyintombi yomXhosa ezingcayo ngemvelaphi yayo. Into nje endibethayo kukungayazi ncakasana le mvelaphi. Ndingu MaNqana mna isiduko yaye kuthiwa sihlobene noJola sisuka sonke kwindlu yakwa Mpondomise. Andinabo ubingqina balonto yaye naxa ndisiva abantu bethetha ngeziduko azange ndakhe ndabava besibiza esam isiduko. Xa ndichazela umntu usuke athi uyaqala ukusiva. Owakhe wasiva athi ndingu Jola. Ndicela undicacisele.

IMPENDULO:

Ewe banyanisile, uliMpondomise uqobo!

Iziduko zamaNqana zezi:

Nqana
Nakisa
Mdanda
Ntsika-zimnyama
Sicamba
Nomakhungela
Sihlobo sikaMona
Amalandula ephethe
Ameyiwa eseya
Ngwanya
Jola!

Kanti uthi uBurns-Ncamashe xa ebonga amaNqana:

AmaNqana kaNgxesha
Abantu abazalana namabululu,
Kusenzel'ukomelez'imikosi yakwaLuthsaba,
Kuba ngamabandl'aphakuphaku,
Kub'agutywa yinkunz'emfene yakwaNkobonkobo,
Iqegu lomshumayeli wakwaNonzwakazi kaMzimba

8 comments:

 1. Enkosi maNqana Mdanda Nakisa Nomakhungela Mfaz'obelenye phesha kumlando uchukumise nam lo untlok'ilukhuni, usinge ngqo kulandawo ifele ithole. Nam ndinguNqana uNakisa iMpondomise elihle umntwana wenkwakhwa inkaba yam yaqhawulwa uqhushekwa kulamhlaba wase Lady Frere kuBengu kodwa zithi ingwevu ngokomnombo siphuma eMampondomiseni kulaMhlaba wakuTsolo saze ke saphambukela apha kuloBengu.Camagu ngenkcazelo engaka inene le blog ngumthombo wolwazi, ndithi maz'enethole, ndisatshaya

  ReplyDelete
  Replies
  1. wow Mntakwethu ndinguDosini Mnqabashe Engcobo kwilali yaseLucwecwe eMBO

   Delete
 2. nanku uLUYANDA MEHLO linqana eUGIE ndiyanikhangela maNQANA nitshonephina? uphina umzi wamanqana amanyeneyo bethun?

  ReplyDelete
 3. Molweni Bathuna

  Igama lam ngu Phumla ndihlala e Western Cape. Mna ndingu Mamnqarhwane, u Ziduli, u Hlab'ilawu, u Hintsabe ndiphelele ke apho xa ndizithutha. Ndicela ingcombolo ngomnombo wama Nqarhwane enkosi!

  ReplyDelete
 4. Ingama lam ndingu siyabonga u jola iindinde ivelaphi ka jola, oojola bhasuka e gambia inde kakhulu.

  ReplyDelete
 5. Molweni bethuna, ndinguTshezi kodwa ndifuna kuzazi gabalala

  ReplyDelete
 6. Molweni mawethu ndifunisa ngo Sikomo, Rudulu,Tshangisa,Snuka abafani ingu Cimani kulamhlaba wase Cofimvaba nezithili

  ReplyDelete
 7. Molweni bantu abathandekayo,ndicela uncedo.ndingu Mam'nqarhwane,Hintsabe,Uziduli,uhlabilawu,iinkomo ezibomvu. Bendicela umntu onolwazi ngama Nqarhwane ne nqubekeko yesiduko aphendule. Enkosi

  ReplyDelete